มหาวิทยาลัยคริสเตียน
เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561


รับทุนการศึกษา หลักสูตรภาษาไทย 19,000 บาท
International Program 27,000 บาท

Click

International Program

Bachelor of Arts Program in Tourism and Service Innovation
สมัครเรียนวันนี้รับทุนการศึกษา 27,000 บาท

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
สมัครเรียนวันนี้รับทุนการศึกษา 19,000 บาท

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
สมัครเรียนวันนี้รับทุนการศึกษา 19,000 บาท

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สมัครเรียนวันนี้ รับทุนการศึกษา 19,000 บาท


                        

New & Event

มหาวิทยาลัยคริสเตียน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยธนบุรี มหาวิทยาลัยแสงธรรม และมหาวิทยาลัยทองสุข จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "การวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันยุคสังคมดิจิทัล " ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2561 ..อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม..

มหาวิทยาลัยคริสเตียน เปิดขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2561 ..อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม..

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง การบัญชี การภาษีอากร และแนวทางการตรวจสอบบัญชี สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 ..ลงทะเบียนออนไลน์ คลิก..

สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "การออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์" วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ..ลงทะเบียนออนไลน์ คลิก.. (กำหนดการจัดโครงการ ..คลิก..)

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์และสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง "Innovative Devices in Rehabilitation" วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรม S.D. AVENUE ...อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม..
หรือลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://goo.gl/forms/0D8QE9MnsrrFwUWn2

ACUCA Student Camp 2018 (10-13 October 2018) ...Detail Click...


ผลงานและรางวัล

การประกวดคลิปวีดีโอ

นางสาวมนวไล จารุวัฒนชัย และนางสาววิภาวรรณ ผิวผ่อง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากผลงาน “ตลาดจีนโบราณซากแง้วชลบุรี” ในการประกวดคลิปวิดีโอ เพื่อประชาสัมพันธ์ “ตลาดต้องชม” จัดโดย กรมการค้าภายใน ณ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2561

การประกวดโครงงาน “นวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1”

นางสาวกานต์พิชชา ชนะหุตานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย คณะสหวิทยาการ ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดโครงงาน “นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1” จัดโดย คณะกรรมการสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ.2561

การประกวดโครงงาน เรื่อง "การออกแบบ
ตกแต่งภายในสามมิติสำหรับบ้านขนาดใหญ่"

 นางสาวกานต์พิชชา ชนะหุตานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย คณะสหวิทยาการ ร่วมกับบริษัท แอนิเมทเต็ดสตอรี่บอร์ด (ประเทศไทย) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดโครงงาน เรื่อง “การออกแบบ ตกแต่งภายในสามมิติสำหรับบ้านขนาดใหญ่” จัดโดย เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ.2561

 

....ผลงานและรางวัลทั้งหมด...

Gallery

"health promotion university for a healthy generation in a green campus"