News & Event


พิธีประกาศการสำเร็จการศึกษา
และมอบเข็มวิทยฐานะ ปีการ
ศึกษา 2560


“ช่อมะกอกเกมส์ 2561
กีฬาต้านยาเสพติด ปลอดบุหรี่
ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”


ACUCA Student Camp 2018


2018 CJCU Partner School
President Forum


โครงการ “ลดอุบัติเหตุทางถนน”


พิธีนมัสการเปิดคลินิกกายภาพบำบัด
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

 


ผลงานและรางวัล

การประกวดคลิปวีดีโอ

นางสาวมนวไล จารุวัฒนชัย และนางสาววิภาวรรณ ผิวผ่อง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากผลงาน “ตลาดจีนโบราณซากแง้วชลบุรี” ในการประกวดคลิปวิดีโอ เพื่อประชาสัมพันธ์ “ตลาดต้องชม” จัดโดย กรมการค้าภายใน ณ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2561

การประกวดโครงงาน “นวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1”

นางสาวกานต์พิชชา ชนะหุตานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย คณะสหวิทยาการ ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดโครงงาน “นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1” จัดโดย คณะกรรมการสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ.2561

การประกวดโครงงาน เรื่อง "การออกแบบ
ตกแต่งภายในสามมิติสำหรับบ้านขนาดใหญ่"

 นางสาวกานต์พิชชา ชนะหุตานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย คณะสหวิทยาการ ร่วมกับบริษัท แอนิเมทเต็ดสตอรี่บอร์ด (ประเทศไทย) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดโครงงาน เรื่อง “การออกแบบ ตกแต่งภายในสามมิติสำหรับบ้านขนาดใหญ่” จัดโดย เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ.2561

 

....ผลงานและรางวัลทั้งหมด...

Gallery

"health promotion university for a healthy generation in a green campus"