News & Event


การแข่งขันเขียนแผนธุรกิจในยุค 4.0


Tourism Quiz Challenge 2018


Christian University Open House 2018


พิธีเปิดคลินิกกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยคริสเตียน


C.U.T A-Math & Crossword Challenge 2018


โครงการ “MDC Smart Knowledge” 


ดูทั้งหมด...


ผลงานและรางวัล

นางสาวมนวไล จารุวัฒนชัย และนางสาววิภาวรรณ ผิวผ่อง
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากผลงาน “ตลาดจีนโบราณ
ซากแง้วชลบุรี” ในการประกวดคลิปวิดีโอ เพื่อประชาสัมพันธ์
“ตลาดต้องชม” จัดโดย กรมการค้าภายใน ณ กระทรวงพาณิชย์
เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2561
นางสาวกานต์พิชชา ชนะหุตานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย คณะสหวิทยาการ
ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดโครงงาน“นวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1” จัดโดย คณะกรรมการ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26
เมษายน พ.ศ.2561
นางสาวกานต์พิชชา ชนะหุตานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชา
การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย คณะสหวิทยาการ ร่วมกับบริษัท
แอนิเมทเต็ดสตอรี่บอร์ด (ประเทศไทย) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 การประกวดโครงงาน เรื่อง “การออกแบบ ตกแต่งภายใน
สามมิติสำหรับบ้านขนาดใหญ่” จัดโดย เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคกลาง
ตอนล่าง ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน
พ.ศ.2561

ดูทั้งหมด...

Gallery

"health promotion university for a healthy generation in a green campus"