New & Event

มหาวิทยาลัยคริสเตียน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวนหลายอัตรา ..คลิก..

จำนวนนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยคริสเตียนสามารถรับได้หลังจากประกาศผลแอดมิชชัน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561..คลิก.

ACUCA Student Camp 2018 (10-13 October 2018) ...Detail Click...


ผลงานและรางวัล

การประกวดคลิปวีดีโอ

นางสาวมนวไล จารุวัฒนชัย และนางสาววิภาวรรณ ผิวผ่อง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากผลงาน “ตลาดจีนโบราณซากแง้วชลบุรี” ในการประกวดคลิปวิดีโอ เพื่อประชาสัมพันธ์ “ตลาดต้องชม” จัดโดย กรมการค้าภายใน ณ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2561

การประกวดโครงงาน “นวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1”

นางสาวกานต์พิชชา ชนะหุตานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย คณะสหวิทยาการ ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดโครงงาน “นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1” จัดโดย คณะกรรมการสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ.2561

การประกวดโครงงาน เรื่อง "การออกแบบ
ตกแต่งภายในสามมิติสำหรับบ้านขนาดใหญ่"

 นางสาวกานต์พิชชา ชนะหุตานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย คณะสหวิทยาการ ร่วมกับบริษัท แอนิเมทเต็ดสตอรี่บอร์ด (ประเทศไทย) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดโครงงาน เรื่อง “การออกแบบ ตกแต่งภายในสามมิติสำหรับบ้านขนาดใหญ่” จัดโดย เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ.2561

 

....ผลงานและรางวัลทั้งหมด...

Gallery

"health promotion university for a healthy generation in a green campus"