มหาวิทยาลัยคริสเตียน

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

นโยบายการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับศิษย์เก่าและบุคลากรที่พ้นสภาพของมหาวิทยาลัยคริสเตียน

เรียน ศิษย์เก่าและบุคลากรที่พ้นสภาพของมหาวิทยาลัยคริสเตียน

     มหาวิทยาลัยคริสเตียนให้ความสำคัญด้านการเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของศิษย์เก่าและบุคลากรที่พ้นสภาพของมหาวิทยาลัยคริสเตียนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 โดยมหาวิทยาลัยได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยคริสเตียนที่ 73/2564 เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2564 ซึ่งท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดย คลิก เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และสร้างความมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะถูกนำไปใช้ตรงตามความต้องการของท่าน และถูกต้องตามกฎหมาย

     ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยคริสเตียนได้เก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตัวอย่างเช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เอกสารเกี่ยวกับผลการเรียน และการสำเร็จการศึกษา ประวัติการทำงาน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายใดๆ ที่มหาวิทยาลัยฯ ต้องปฏิบัติตาม และเพื่อประโยชน์ของท่านภายใต้วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตราบเท่าที่วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ยังคงมีอยู่ เว้นแต่ กรณีจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไปตามกฎหมายกำหนด

     ทั้งนี้ ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมหรือขอให้มหาวิทยาลัยฯ ลบข้อมูลเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับมหาวิทยาลัยฯ เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธินั้นโดยกฎหมาย อย่างไรก็ตามการถอนความยินยอมของท่านอาจส่งผลกระทบต่อท่าน เช่น กรณีศิษย์เก่าเมื่อท่านได้สำเร็จการศึกษาไปแล้ว มหาวิทยาลัยฯ จะไม่สามารถให้สำเนาข้อมูลผลการเรียน ปริญญาบัตร หรือข้อมูลประวัติของท่านระหว่างที่ท่านศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยฯได้ เป็นต้น กรณีบุคลากรที่พ้นสภาพจากการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยฯ จะไม่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ได้แก่ ตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ ประวัติการทำงาน อัตราเงินเดือน ตามที่ท่านร้องขอได้ เป็นต้น ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของท่าน จึงควรศึกษาและสอบถามถึงผลกระทบก่อนการเพิกถอนความยินยอมดังกล่าว

     ท่านสามารถติดต่อสอบถามหรือแจ้งความประสงค์โดยระบุหมายเลขติดต่อกลับ พร้อมชื่อและนามสกุล มาที่กลุ่มงานนิติการ      สำนักบริหารงานบุคคล E-mail: personnel@christian.ac.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ 034-388-555 ต่อ 1163

มหาวิทยาลัยคริสเตียน