มหาวิทยาลัยคริสเตียน

logo-Christian

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

ปีการศึกษา 2567

ทุนการศึกษาศึกษาส่งเสริมการรับสมัครนักศึกษาใหม่

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า
ปีการศึกษา 2566

เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ทุนการศึกษาหน่วยงานภายนอก

มูลนิธิคุณแม่น้อย จงสถิตย์วัฒนา

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

Update : 7 พฤศจิกายน 66

ระดับบัณฑิตศึกษา

ปีการศึกษา 2565