มหาวิทยาลัยคริสเตียน

logo-Christian

ทุนการศึกษา

ระดับปริญญาตรี

ปีการศึกษา 2566

ทุนการศึกษาศึกษาส่งเสริมการรับสมัครนักศึกษาใหม่

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า
ปีการศึกษา 2566

ทุนการศึกษาหน่วยงานภายนอก

มูลนิธิคุณแม่น้อย จงสถิตย์วัฒนา

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

Update : 17 พ.ค. 66

ระดับบัณฑิตศึกษา

ปีการศึกษา 2565