มหาวิทยาลัยคริสเตียน

logo-Christian

ประกาศรับสมัครงาน

เปิดรับสมัคร อาจารย์ประจำ

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกกำลังกาย

เปิดรับสมัคร อาจารย์ประจำ

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
อาจารย์ประจำ สาขาวิชากายภาพบำบัด

เปิดรับสมัคร อาจารย์ประจำ

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
อาจารย์สาขาวิซาวิศวกรรมชีวการแพทย์
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เปิดรับสมัคร อาจารย์ประจำ

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
อาจารย์ประจำสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์

เปิดรับสมัคร อาจารย์ประจำ

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
อาจารย์ประจำสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

เปิดรับสมัคร อาจารย์ประจำ

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
อาจารย์ประจำสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

เปิดรับสมัคร อาจารย์ประจำ

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
อาจารย์ประจำ สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร
และโภชนาการ

เปิดรับสมัคร อาจารย์ประจำ

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
อาจารย์ประจำ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง: พนักงานสังกัด ฝ่ายควบคุมภายใน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

Update: วันที่ 12 มิถุนายน 2567