คณะสหวิทยาการ

Multidisciplinary College มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Activities

MOUs

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะอนุกรรมการสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กับ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Read More »
Rewards

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ชนิษฐา  ใจเป็ง ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ ประจำปีพุทธศักราช 2566

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภวิชญ์ คนคง  ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ ประจำปีพุทธศักราช 2566

Read More »