การลงนามข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยคริสเตียนและบริษัทแมกซ์ มงคล จำกัด

     เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน พร้อมด้วยอาจารย์อุริส แจ้งเจริญ รองอธิการบดีด้านทรัพย์สิน, อาจารย์ ดร.อภินันต์ อันทวีสิน คณบดีคณะสหวิทยาการ และอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ ได้ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท แมกซ์ มงคล จำกัด ในการร่วมกันจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและบริการให้กับนักศึกษาในหลักสูตร รวมทั้งบุคคลทั่วไป

MOU Signing Ceremony between Christian University of Thailand and Max Mongkol Co.Ltd.

     On December 15, 2023, Assistant Professor Dr. Sulak Phattharathammas, President of Christian University of Thailand, Urit Chaengcharoen, Vice President, Dr. Apinun Untaweesin, Dean of the Multidisciplinary College, and the lecturers of the Bachelor of Arts program in Tourism and Hospitality Management have signed a Memorandum of Understanding (MOU) with Max Mongkol Company Limited to organize the various activities and projects related to academic services to society and to enhance academic and professional skills in tourism and hospitality for THM program students and for the general people.

christian university of thailand logo

“มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจริยธรรมและคุณธรรม ในการเสริมสร้างคุณค่าให้กับองค์กร ชุมชน และสังคม ด้วยนวัตกรรมและระบบนิเวศ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้กับองค์กร และประเทศ”