มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

มหาวิทยาลัยคริสเตียน Christian University of Thailand

มหาวิทยาลัยคริสเตียน Christian University of Thailand

Colleges

Colleges

Why Christian University of Thailand?

WHY? Christian University of Thailand

News

Colleges

The Vision จาก C.U.T. Newsletter

The Vision จาก C.U.T. Newsletter

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน

มหาวิทยาลัยคริสเตียน และสุขภาวะ (Wellness)

    สภามหาวิทยาลัยคริสเตียนได้อนุมัติแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยคริสเตียน สำหรับปีการศึกษา 2566-2570 โดยมีวิสัยทัศน์ (Vision) ว่า

“มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งมั่นการเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านสุขภาวะ (Wellness) และความเป็นวิชาชีพ โดยผลิตบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยจริยธรรม และคุณธรรม ตามหลักคำสอนของคริสตศาสนา”

ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่จะมาเรียนรู้ว่าสุขภาวะคืออะไรและมีองค์ประกอบ อย่างไรบ้าง

Activities

Activities

Rewards

Colleges

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงานและผลปฏิบัติงาน ด้านนวัตกรรมรองดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2566

อ่านเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยคริสเตียนขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นจากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม

คณะอื่นๆ