หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยงานกายภาพบำบัด

     มหาวิทยาลัยคริสเตียน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยงานกายภาพบำบัด พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 (รุ่นที่ 1) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43
แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 จึงเห็นสมควรรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยงานกายภาพบำบัด (Certificate Program for Physical Therapy Assistant; PTA) พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 (รุ่นที่ 1) ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

     ภายหลังสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรผู้ช่วยงานกายภาพบำบัด ผู้สำเร็จการอบรมมีความสามารถและคุณลักษณะดังต่อไปนี้

2. โครงสร้างหลักสูตร

     จำนวนชั่วโมงตลอดหลักสูตร 168 ชั่วโมง เรียนวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เป็นระยะเวลาเรียน 3 เดือน ได้แก่

3. คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

4. การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยงานกายภาพบำบัด

จัดการอบรมแบบภาคพิเศษ เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ รวม 12 สัปดาห์ ดังนี้

สถานที่เรียนภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติในแผนกกายภาพบำบัดในโรงพยาบาล และคลินิกกายภาพบำบัดในเขตกรุงเทพมหานคร นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร

7. หลักฐานการสมัคร

8. การพิจารณาการรับเข้าอบรม

พิจารณาจากผลการสอบสัมภาษณ์ (ประกาศผลหลังสัมภาษณ์ 1 สัปดาห์)

9. กำหนดการรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยงานกายภาพบำบัด พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 (รุ่นที่ 1)

รายละเอียดวัน เวลา
1. การรับสมัครและการสัมภาษณ์

1.1 สมัครผ่านเว็บไซต์ และสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567

1.2 สมัครด้วยตนเองและสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยคริสเตียน นครปฐม

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567

เวลา 09.00 -16.00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

2. การประกาศผลการคัดเลือก

2.1 ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ทุกวันศุกร์

(ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลผ่านเว็บไซต์ หลังสัมภาษณ์ 1 สัปดาห์)

2.2 ประกาศผลการขึ้นทะเบียนเข้าอบรมทุกวันศุกร์

(ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลผ่านเว็บไซต์ หลังชำระค่าขึ้นทะเบียน 1 สัปดาห์)

3. การชำระค่าขึ้นทะเบียนผู้สมัครชำระค่าขึ้นทะเบียนจำนวน 2,000 บาท ในระบบการชำระเงินออนไลน์ของมหาวิทยาลัย ภายใน 2 สัปดาห์ หลังการประกาศผลการสอบสัมภาษณ์
4. การรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น.

ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams

10. อัตราค่าลงทะเบียนเรียน

รายการฟรีจำนวน 6 รายการ ได้แก่

เมื่อสำเร็จการอบรม

ติดต่อสอบถาม

หรือที่ Line application “อบรมระยะสั้น มคต.”

ปฏิทินการศึกษา

ศูนย์พัฒนาธุรกิจและสมรรถนะด้านวิชาชีพ
โทรศัพท์ 0-3438-8555 ต่อ 3000

คณะอื่นๆ