คณะสหวิทยาการ

Multidisciplinary College มหาวิทยาลัยคริสเตียน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ (โครงการภาษาไทย)

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการท่องเที่ยวและบริการ)
อักษรย่อภาษาไทย : ศศ.บ. (การจัดการท่องเที่ยวและบริการ)
 
Previous slide
Next slide

ทำไมต้องการจัดการท่องเที่ยวและบริการ,

มหาวิทยาลัยคริสเตียน?

"จุดเด่นของหลักสูตร"

"ผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัล"

"อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา"

ด้านการท่องเที่ยว เช่น

ด้านการบริการ เช่น

"คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา"

นักศึกษาผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ (หลักสูตรปี พ.ศ.2566) ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • TOEIC              คะแนนไม่ต่ำกว่า 405 คะแนน หรือ

 • TOEFL (PBT)     คะแนนไม่ต่ำกว่า 437 คะแนน หรือ

 • TOEFL (CBT)     คะแนนไม่ต่ำกว่า 123 คะแนน หรือ

 • TOEFL (iBT)      คะแนนไม่ต่ำกว่า 41 คะแนน หรือ

 • IELTS              คะแนนไม่ต่ำกว่า 4.0 คะแนน หรือ

 • หากผู้สมัครไม่มีผลสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษตามข้อ 1.10.1-1.10.5 สามารถเลือกใช้ผลสอบได้ดังนี้

  1) มีค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการเรียนในกลุ่มสาระรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ 2.00 ขึ้นไป หรือ

  2) มีผลสอบจากระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รายวิชาภาษาอังกฤษ จากกลุ่มวิชาสามัญ (Advance Knowledge) โดยจะต้องมีค่าคะแนน 40% ขึ้นไป หรือ

  3) ผ่านการทดสอบวัดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษโดยหลักสูตรฯ หรือมหาวิทยาลัย คริสเตียนเป็นผู้กำหนด โดยจะต้องมีค่าคะแนน 40% ขึ้นไป

โครงสร้างหลักสูตร (Curriculum Structure)

1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต

2 โครงสร้างหลักสูตร

   2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ 19.05

     2.1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์       ไม่น้อยกว่า         4  หน่วยกิต

     2.1.2 กลุ่มวิชาภาษา                                 ไม่น้อยกว่า       15  หน่วยกิต

     2.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์        ไม่น้อยกว่า         3  หน่วยกิต

     2.1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษา                              ไม่น้อยกว่า         2  หน่วยกิต

  2.2 หมวดวิชาเฉพาะ            ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ 76.19

     2.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ             ไม่น้อยกว่า       24  หน่วยกิต

     2.2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ                       ไม่น้อยกว่า       72  หน่วยกิต

 • 1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ      42 หน่วยกิต
 • 2) กลุ่มวิชาเอกเลือก       30 หน่วยกิต
 • ก) กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ จำนวน 15 หน่วยกิต
 • ข) กลุ่มภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ จำนวน 15 หน่วยกิต

  2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี          ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ 4.76

แผนการศึกษา (Study Plan)

ข้อมูลหลักสูตร (Factsheet)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

 • ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อปีการศึกษา
 • 1.ค่าหน่วยกิต
 • 2.ค่าบำรุงการศึกษา
 • 3.ค่าธรรมเนียมและใช้จ่ายอื่นๆ
 • ชั้นปีที่ 1 ภาคที่ 1 → 35,000 ฿
 • ชั้นปีที่ 1 ภาคที่ 2 → 35,000 ฿
 • ชั้นปีที่ 2 ภาคที่ 1 → 35,000 ฿
 • ชั้นปีที่ 2 ภาคที่ 2 → 35,000 ฿
 • ชั้นปีที่ 3 ภาคที่ 1 → 35,000 ฿
 • ชั้นปีที่ 3 ภาคที่ 2 → 35,000 ฿
 • ชั้นปีที่ 4 ภาคที่ 1 → 35,000 ฿
 • ชั้นปีที่ 4 ภาคที่ 2 → 35,000 ฿

"Our Partner"

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
pihms
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

"หน่วยงานอื่นๆ"

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Instructor

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
Mr. Songkran Klomsook
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
Mrs. Punjaporn Thanawachiranun
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
Miss Chanittha Jaipeng
Miss Chotima Deeponpun
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
Mr. Naphong Rujivararat
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
Miss Sujira Menuch

คณะอื่นๆ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Mr. Songkran Klomsook

Educational background

– Le Master ECONOME ET MANAGEMENT à finalité Professionnelle Mention MANAGEMENT DU TOURISM, Université de Perpignan Via Domitia, France


– M.B.A. (Hotel and Tourism Management) (International Program), Silpakorn University International College, Bangkok, Thailand


– B.A. (Socio-Cultural Resources Management), Thammasat University, Thailand

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Mrs. Punjaporn Thanawachiranun

Educational background

– M.Sc. (Management of Recreation and Tourism), Chulalongkorn University

– M.A. (Teaching English), Suan Dusit University

– B.Ed. (Agriculture and Environment Education), Kasetsart University

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Miss Chanittha Jaipeng

Educational background

– M.A. (Tourism Development), Mae Jo University

– B.B.A. (Business English), Rajamangala University of Teachnology Lanna

– B.B.A. (Tourism Management), Sukhothai Thammathirat  Open University

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Mr. Naphong Rujivararat

Educational background

 – M.A. (Hotel and Tourism management), Stamford International University

 – B.A. (Tourism Industry), Christian University of Thailand

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Miss Sujira Menuch

Educational background

– M.Sc. (Management of Recreation and Tourism), Chulalongkorn University

– B.B.A. (Management), Valaya Alongkorn Rajabhat University