หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ (โครงการภาษาไทย)

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการท่องเที่ยวและบริการ)
 
อักษรย่อภาษาไทย : ศศ.บ. (การจัดการท่องเที่ยวและบริการ)
 

ทำไมต้องการจัดการท่องเที่ยวและบริการ, มหาวิทยาลัยคริสเตียน?

"จุดเด่นของหลักสูตร"

"ผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัล"

"อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา"

ด้านการท่องเที่ยว เช่น

ด้านการบริการ เช่น

"คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา"

นักศึกษาผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ (หลักสูตรปี พ.ศ.2566) ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • TOEIC              คะแนนไม่ต่ำกว่า 405 คะแนน หรือ

 • TOEFL (PBT)     คะแนนไม่ต่ำกว่า 437 คะแนน หรือ

 • TOEFL (CBT)     คะแนนไม่ต่ำกว่า 123 คะแนน หรือ

 • TOEFL (iBT)      คะแนนไม่ต่ำกว่า 41 คะแนน หรือ

 • IELTS              คะแนนไม่ต่ำกว่า 4.0 คะแนน หรือ

 • หากผู้สมัครไม่มีผลสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษตามข้อ 1.10.1-1.10.5 สามารถเลือกใช้ผลสอบได้ดังนี้

  1) มีค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการเรียนในกลุ่มสาระรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ 2.00 ขึ้นไป หรือ

  2) มีผลสอบจากระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รายวิชาภาษาอังกฤษ จากกลุ่มวิชาสามัญ (Advance Knowledge) โดยจะต้องมีค่าคะแนน 40% ขึ้นไป หรือ

  3) ผ่านการทดสอบวัดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษโดยหลักสูตรฯ หรือมหาวิทยาลัย คริสเตียนเป็นผู้กำหนด โดยจะต้องมีค่าคะแนน 40% ขึ้นไป

โครงสร้างหลักสูตร (Curriculum Structure)

1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต

2 โครงสร้างหลักสูตร

   2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ 19.05

     2.1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์       ไม่น้อยกว่า         4  หน่วยกิต

     2.1.2 กลุ่มวิชาภาษา                                 ไม่น้อยกว่า       15  หน่วยกิต

     2.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์        ไม่น้อยกว่า         3  หน่วยกิต

     2.1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษา                              ไม่น้อยกว่า         2  หน่วยกิต

  2.2 หมวดวิชาเฉพาะ            ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ 76.19

     2.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ             ไม่น้อยกว่า       24  หน่วยกิต

     2.2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ                       ไม่น้อยกว่า       72  หน่วยกิต

 • 1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ      42 หน่วยกิต
 • 2) กลุ่มวิชาเอกเลือก       30 หน่วยกิต
 • ก) กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ จำนวน 15 หน่วยกิต
 • ข) กลุ่มภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ จำนวน 15 หน่วยกิต

  2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี          ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ 4.76

แผนการศึกษา (Study Plan)

ข้อมูลหลักสูตร (Factsheet)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

 • ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อปีการศึกษา
 • 1.ค่าหน่วยกิต 2.ค่าบำรุงการศึกษา 3.ค่าธรรมเนียมและใช้จ่ายอื่นๆ
 • ชั้นปีที่ 1 ภาคที่ 1 → 35,000 ฿
 • ชั้นปีที่ 1 ภาคที่ 2 → 35,000 ฿
 • ชั้นปีที่ 2 ภาคที่ 1 → 35,000 ฿
 • ชั้นปีที่ 2 ภาคที่ 2 → 35,000 ฿
 • ชั้นปีที่ 3 ภาคที่ 1 → 35,000 ฿
 • ชั้นปีที่ 3 ภาคที่ 2 → 35,000 ฿
 • ชั้นปีที่ 4 ภาคที่ 1 → 35,000 ฿
 • ชั้นปีที่ 4 ภาคที่ 2 → 35,000 ฿

"Our Partner"

"หน่วยงานอื่นๆ"

อาจารย์ประจำหลักสูตร

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
อาจารย์สงกรานต์ กลมสุข
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
อาจารย์ปัญจพร ธนาวชิรานันท์
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
อาจารย์ชนิษฐา ใจเป็ง
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
อาจารย์ณพงศ์ รุจิวรารัตน์
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
อาจารย์สุจิรา เมนัช

คณะอื่นๆ

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • International Program
  Bachelor of Nursing Science Program
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (Bachelor of Science Program in Physical Therapy)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (Bachelor of Science Program in Innovation in Food Technology and Nutrition)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (Bachelor of Science Program in Sports Science)
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Bachelor of Engineering Program in Biomedical Engineering)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย (Bachelor of Science Program in Graphic and Multimedia Design)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ (Bachelor of Business Administration Program in Health Service Management)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า (Bachelor of Business Administration Program in Trading Innovation Management)
 • International Program Bachelor of Arts Program in Tourism and Hospitality Management
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (Master of Education Program in Educational Administration)
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล
 •  หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน (Doctor of Philosophy in Public and Private Management)
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล (Doctor of Philosophy in Nursing Management)
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Mr. Songkran Klomsook

Educational background

– Le Master ECONOME ET MANAGEMENT à finalité Professionnelle Mention MANAGEMENT DU TOURISM, Université de Perpignan Via Domitia, France


– M.B.A. (Hotel and Tourism Management) (International Program), Silpakorn University International College, Bangkok, Thailand


– B.A. (Socio-Cultural Resources Management), Thammasat University, Thailand

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Mrs. Punjaporn Thanawachiranun

Educational background

– M.Sc. (Management of Recreation and Tourism), Chulalongkorn University

– M.A. (Teaching English), Suan Dusit University

– B.Ed. (Agriculture and Environment Education), Kasetsart University

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Miss Chanittha Jaipeng

Educational background

– M.A. (Tourism Development), Mae Jo University

– B.B.A. (Business English), Rajamangala University of Teachnology Lanna

– B.B.A. (Tourism Management), Sukhothai Thammathirat  Open University

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Mr. Naphong Rujivararat

Educational background

 – M.A. (Hotel and Tourism management), Stamford International University

 – B.A. (Tourism Industry), Christian University of Thailand

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Miss Sujira Menuch

Educational background

– M.Sc. (Management of Recreation and Tourism), Chulalongkorn University

– B.B.A. (Management), Valaya Alongkorn Rajabhat University