หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

     มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขยายเวลาการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ พ.ศ. 2566  รุ่นที่ 2 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 จึงเห็นสมควรรับสมัครผู้เข้าอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 2 ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ภายหลังสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรผู้ดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถและคุณลักษณะดังต่อไปนี้

2. โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 8 หน่วยกิต (255 ชั่วโมง) เรียน 3 เดือน ได้แก่

3. คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หมายเหตุ: ผู้สมัครเข้าอบรม สามารถเทียบโอนหน่วยกิตเพื่อศึกษาต่อไป ดังนี้

  1. ผู้สมัครสามารถเทียบโอนหน่วยกิต เพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides ; NA 6 เดือน)  ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน
  2. ผู้สมัครที่มีวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สามารถเทียบโอนหน่วยกิต เพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN 1 ปี) ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

จัดการอบรมแบบภาคพิเศษ เฉพาะเสาร์และอาทิตย์ รวม 12 สัปดาห์ ดังนี้

         สถานที่เรียนภาคปฏิบัติ  ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการพยาบาลของมหาวิทยาลัยคริสเตียน โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร นครปฐม ราชบุรี และสมุทรสาคร และสถานดูแลผู้สูงอายุ

5. การสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566
เวลา 09.00 – 16.00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

6. การสัมภาษณ์

7. หลักฐานการสมัคร

8. การพิจารณาการรับเข้าอบรม

พิจารณาจากผลการสอบสัมภาษณ์ (ประกาศผลหลังสัมภาษณ์ 1 สัปดาห์)

9. กำหนดการรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 2

รายละเอียด วัน เวลา
1. การรับสมัครและการสัมภาษณ์ 1.1 สมัครผ่านเว็บไชต์ และ QR Code และสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566
1.2 สมัครด้วยตนเองและสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยคริสเตียน นครปฐม ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 -16.00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
2. การประกาศผลการคัดเลือก 2.1 ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ทุกวันศุกร์ (ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลผ่านเว็บไซต์ หลังสัมภาษณ์ 1 สัปดาห์)
2.2 ประกาศผลการขึ้นทะเบียนเข้าอบรมทุกวันศุกร์ (ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลผ่านเว็บไซต์ หลังชำระค่าขึ้นทะเบียน 1 สัปดาห์)
3. การชำระค่าขึ้นทะเบียน ผู้สมัครชำระค่าขึ้นทะเบียนจำนวน 2,000 บาท ในระบบการชำระเงินออนไลน์ของมหาวิทยาลัย ภายใน 1 สัปดาห์หลังการประกาศผลการสอบสัมภาษณ์
4. การรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams เวลา 9.00 น.

10. อัตราค่าลงทะเบียนเรียน

รายการฟรีจำนวน 7 รายการ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 8,000 บาท ได้แก่

เมื่อสำเร็จการอบรม

ติดต่อสอบถาม

หรือที่ Line application “อบรมระยะสั้น มคต.”

สำนักทะเบียน ฝ่ายวิชาการ
โทรศัพท์ 0-3438-8555 ต่อ 1151-1154

คณะอื่นๆ