หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

     มหาวิทยาลัยคริสเตียน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ พ.ศ. 2566  รุ่นที่ 1

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ภายหลังสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรผู้ดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถและคุณลักษณะดังต่อไปนี้

2. โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 8 หน่วยกิต (255 ชั่วโมง) เรียน 3 เดือน ได้แก่

3. คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หมายเหตุ: ผู้สมัครเข้าอบรม และผู้ที่มีวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สามารถเทียบโอนหน่วยกิตเพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล (PN) (หลักสูตร 1 ปี) ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

จัดการอบรมแบบภาคพิเศษ เฉพาะเสาร์และอาทิตย์ รวม 12 สัปดาห์ ดังนี้

         สถานที่เรียนภาคปฏิบัติ  ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการพยาบาลของมหาวิทยาลัยคริสเตียน โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร นครปฐม ราชบุรี และสมุทรสาคร และสถานดูแลผู้สูงอายุ

5. การสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันอังคารที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2566 ถึงวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.  ทุกวัน  ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

6. การสัมภาษณ์

7. หลักฐานการสมัคร

8. การพิจารณาการรับเข้าอบรม

พิจารณาจากผลการสอบสัมภาษณ์ (ประกาศผลหลังสัมภาษณ์ 1 สัปดาห์)

9. กำหนดการรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 1

รายละเอียด วัน เวลา
1. การรับสมัครและการสัมภาษณ์
 1.  สมัครผ่านเว็บไซต์ และ QR Code และสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันอังคารที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2566 ถึงวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566
 2. สมัครด้วยตนเองและสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยคริสเตียน นครปฐม ตั้งแต่ วันอังคารที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2566 ถึงวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 -16.00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
2. การประกาศผลการคัดเลือก
 1.  ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ทุกวันศุกร์ (ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลผ่านเว็บไซต์ หลังสัมภาษณ์ 1 สัปดาห์)
 2. ประกาศผลการขึ้นทะเบียนเข้าอบรมทุกวันศุกร์ (ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลผ่านเว็บไซต์ หลังชำระค่าขึ้นทะเบียน 1 สัปดาห์)
3. การชำระค่าขึ้นทะเบียน ผู้สมัครชำระค่าขึ้นทะเบียนจำนวน 2,000 บาท ในระบบการชำระเงินออนไลน์ของมหาวิทยาลัย ภายใน 1 สัปดาห์หลังการประกาศผลการสอบสัมภาษณ์
4. การรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams เวลา 9.00 น.
5. การเปิดการอบรม วันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams

10. อัตราค่าลงทะเบียนเรียน

รายการฟรีจำนวน 7 รายการ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 8,000 บาท ได้แก่

เมื่อสำเร็จการอบรม

ติดต่อสอบถาม

เบอร์โทรศัพท์ 062-435-0077   อาจารย์รัตนา  ช้อนทอง

หรือที่ Line application “ผู้ดูแลหลักสูตร AGC”

สำนักทะเบียน ฝ่ายวิชาการ
โทรศัพท์ 0-3438-8555 ต่อ 1151-1154

คณะอื่นๆ

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • International Program
  Bachelor of Nursing Science Program
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (Bachelor of Science Program in Physical Therapy)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (Bachelor of Science Program in Innovation in Food Technology and Nutrition)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (Bachelor of Science Program in Sports Science)
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Bachelor of Engineering Program in Biomedical Engineering)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย (Bachelor of Science Program in Graphic and Multimedia Design)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ (Bachelor of Business Administration Program in Health Service Management)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า (Bachelor of Business Administration Program in Trading Innovation Management)
 • International Program Bachelor of Arts Program in Tourism and Hospitality Management
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (Master of Education Program in Educational Administration)
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล
 •  หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน (Doctor of Philosophy in Public and Private Management)
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล (Doctor of Philosophy in Nursing Management)