หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

เรื่อง การรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
(Adult and Geriatric Care, AGC) พ.ศ. 2567 รอบที่ 3

     มหาวิทยาลัยคริสเตียน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (Adult and Geriatric Care, AGC) พ.ศ. 2567 รอบที่ 3 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 จึงเห็นสมควรรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (Adult and Geriatric Care, AGC) พ.ศ. 2567 รอบที่ 3 ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ภายหลังสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรผู้ดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถและคุณลักษณะดังต่อไปนี้

2. โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 8 หน่วยกิต (255 ชั่วโมง) เรียน 3 เดือน ได้แก่

3. คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หมายเหตุ: ผู้สมัครเข้าอบรม สามารถเทียบโอนหน่วยกิตเพื่อศึกษาต่อไป ดังนี้

  1. ผู้สมัครสามารถเทียบโอนหน่วยกิต เพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides ; NA 6 เดือน)  ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน
  2. ผู้สมัครที่มีวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สามารถเทียบโอนหน่วยกิต เพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN 1 ปี) ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

จัดการอบรมแบบภาคพิเศษ เฉพาะเสาร์และอาทิตย์ รวม 12 สัปดาห์ ดังนี้

     สถานที่เรียนภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการพยาบาลของมหาวิทยาลัยคริสเตียน โรงพยาบาล และสถานดูแลผู้สูงในเขตกรุงเทพมหานคร นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร

6. การสัมภาษณ์

7. หลักฐานการสมัคร

8. การพิจารณาการรับเข้าอบรม

พิจารณาจากผลการสอบสัมภาษณ์ (ประกาศผลหลังสัมภาษณ์ 1 สัปดาห์)

กำหนดการรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ พ.ศ. 2567 รอบที่ 3

รายละเอียดวัน เวลา
1. การรับสมัครและการสัมภาษณ์

1.1 สมัครผ่านเว็บไซต์ และ QR Code และสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2567 

1.2 สมัครด้วยตนเองและสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยคริสเตียน นครปฐม
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

2. การประกาศผลการคัดเลือก

2.1 ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ทุกวันศุกร์ (ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลผ่านเว็บไซต์ หลังสัมภาษณ์ 1 สัปดาห์)

2.2 ประกาศผลการขึ้นทะเบียนเข้าอบรมทุกวันศุกร์ (ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลผ่านเว็บไซต์ หลังชำระค่าขึ้นทะเบียน 1 สัปดาห์)

3. การชำระค่าขึ้นทะเบียนผู้สมัครชำระค่าขึ้นทะเบียนจำนวน 2,000 บาท ในระบบการชำระเงินออนไลน์ของมหาวิทยาลัย ภายใน 1 สัปดาห์หลังการประกาศผลการสอบสัมภาษณ์
4. การรายงานตัวและปฐมนิเทศ ผู้เข้าอบรมวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2567 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams
เวลา 09.00 น.

10. อัตราค่าลงทะเบียนเรียน

รายการฟรีจำนวน 6 รายการ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 7,200 บาท ได้แก่

เมื่อสำเร็จการอบรม

ติดต่อสอบถาม

หรือที่ Line application “อบรมระยะสั้น มคต.”

รหัสวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
  รายวิชาทฤษฎี 
TAGC1101จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง1
TAGC1102การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน1
TAGC1103การดูแลผู้ใหญ่ในภาวะพึ่งพิงและผู้สูงอายุ2
TAGC1104การช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพื้นฐาน1
 รายวิชาปฏิบัติ 
TAGC1201ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพื้นฐาน2
TAGC1202ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่ในภาวะพึ่งพิงและผู้สูงอายุ1

* หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร = 8 หน่วยกิต (แบ่งออกเป็น ภาคทฤษฎี = 5 หน่วยกิต และภาคปฏิบัติ = 3 หน่วยกิต)

* ชั่วโมงเรียนรวมตลอดหลักสูตร = 225 ชั่วโมง (แบ่งออกเป็น ภาคทฤษฎี = 75 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ = 180 ชั่วโมง)

หมายเหตุ : ภาคทฤษฎี 1 หน่วยกิต เท่ากับ 15 ชั่วโมง

               ภาคปฏิบัติ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 60 ชั่วโมง

ศูนย์พัฒนาธุรกิจและสมรรถนะด้านวิชาชีพ
โทรศัพท์ 0-3438-8555 ต่อ 3000

คณะอื่นๆ