มหาวิทยาลัยคริสเตียน

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน

    “มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งมั่นการเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศทางด้านสุขภาวะ (Wellness) และความเป็นวิชาชีพ โดยผลิตบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยจริยธรรมและคุณธรรมตามหลักคำสอนของคริสตศาสนา”

ตราสัญลักษณ์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ปรัชญาของมหาวิทยาลัยคริสเตียน

     “เหมือนบุตรมนุษย์ที่ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติ แต่มาเพื่อการปรนนิบัติคนอื่น และให้ชีวิตของท่านเป็นค่าไถ่คนจำนวนมาก” พระธรรมมัทธิว 20: 28

     มหาวิทยาลัยคริสเตียน จึงยึดมั่นใน “รักและบริการ” ที่เป็นเลิศ ในการผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต การประยุกต์ใช้ การให้บริการด้วยความรักและความเต็มใจ พร้อมทั้งมีจริยธรรมและคุณธรรมตามหลักคำสอนของคริสตศาสนา

พันธกิจของมหาวิทยาลัยคริสเตียน

 1. จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นเรื่อง “รักและบริการ” ที่เป็นเลิศ ในการผลิตและพัฒนาบัณฑิตทางสุขภาวะ (Wellness) และความเป็นวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
 2. สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญ และนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาชีพได้
 3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน และให้เกิดทักษะในการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต
 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม บนพื้นฐานจริยธรรมทางคริสตศาสนา
 5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม

อัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยคริสเตียน

 1. มีจริยธรรมและคุณธรรมตามหลักคำสอนของคริสตศาสนา พร้อมด้วยใจรักและบริการ
 2. มีทักษะทางวิชาการ/ทักษะวิชาชีพแบบมืออาชีพ

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน

“มหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะ (Wellness) และความเป็นวิชาชีพ ตามหลักคำสอนของคริสตศาสนา”

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน

 1. มีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักคำสอนของคริสตศาสนา
 2. มีความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ
 3. มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบต่อสังคม
 4. มีทักษะทางปัญญาและการวิเคราะห์เชิงตัวเลข

คุณค่าร่วมของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยคริสเตียน

 1. รัก และ สามัคคี (Love and Unity)    
 2. อาสา และ ช่วยเหลือ (Volunteer and Helpfulness)
 3. กล้าหาญ และ เสียสละ (Courage and Sacrifice)
 4. อดทน และ อดกลั้น (Endurance and Restraint)
 5. ซื่อสัตย์ และ สุจริต (Faithfulness and Honesty)
 6. ให้อภัย และ ใจสุภาพ (Forgiveness and Politeness)
 7. สร้างสันติ และ การปรองดอง (Peace making and Reconciliation)
 8. ใส่ใจ และ ใฝ่รู้ (Concentration and Inquisitiveness)
 9. คิดอย่างสร้างสรรค์ และมีนวัตกรรม (Creative thinking and Innovation)
 10. มุ่งสร้างคุณค่า และความสำเร็จ (Value – Orientation and Toward Success)

วัฒนธรรมการให้บริการที่เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยคริสเตียน

 1. บริการด้วยรอยยิ้ม (Serve with a smile)
 2. บริการด้วยท่าทีกระตือรือร้น (Serve enthusiastically)
 3. บริการอย่างสัตย์ซื่อ (Serve with honesty)
 4. บริการมากกว่าเดิม (Serve more than before)
 5. บริการนักศึกษา/ผู้ใช้บริการก่อนทำงานประจำ (Serve student/client before doing routine work)
 6. บริการด้วยความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Serve with a sense of ownership)
 7. บริการด้วยหัวใจ (Serve from the heart)
 8. บริการอย่างมีนวัตกรรม (Serve innovatively)
 9. บริการเป็นทีม (Serve on a team)
 10. บริการอย่างมีวินัย (Serve with discipline)
 11. บริการเพื่อส่วนรวม (Serve with mindfulness)
 12. บริการให้นักศึกษา/ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ (Serve to delight the student/client)