มหาวิทยาลัยคริสเตียน

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน

     “มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจริยธรรมและคุณธรรม ในการเสริมสร้างคุณค่าให้กับองค์กร ชุมชน และสังคม ด้วยนวัตกรรมและระบบนิเวศ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้กับองค์กร และประเทศ”

ตราสัญลักษณ์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ปรัชญาของมหาวิทยาลัยคริสเตียน

     มหาวิทยาลัยคริสเตียน สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยเป็นองค์กรที่ไม่มุ่งแสวงกำไร มีเป้าประสงค์เพื่อแสดงความรัก ความเชื่อ และความศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้า ซึ่งทรงสอนให้มนุษย์รักและบริการซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดความสมดุล ความมั่นคง ความมั่งคั่ง และความยั่งยืน อันนำไปสู่สันติสุขของมวลมนุษย์
    มหาวิทยาลัยคริสเตียน เชื่อในการเรียนรู้เชิงรุก ได้แก่ การเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย (Purposeful Learning) การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ (Generative Learning) การเรียนรู้เพื่อส่วนรวม (Mindful Learning) และการเรียนรู้เพื่อการนำไปปฏิบัติได้ (Result-Based Learning) ที่มีมาตรฐานและคุณภาพระดับนานาชาติ และเชื่อในการผลิตผลงานวิชาการ และการทำวิจัยอย่างสร้างสรรค์และมีนวัตกรรม รวมทั้งเชื่อในการให้บริการวิชาการอย่างสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมแก่ชุมชนเป้าหมาย องค์กรและสังคม ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ด้วยการส่งเสริมและสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานของการพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งการฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนาการใช้ประโยชน์และการอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล เหมาะสม และเป็นธรรม บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และบรรษัทภิบาล เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพ
    มหาวิทยาลัยคริสเตียน จึงยึดมั่นใน “รักและบริการ” ที่เป็นเลิศ ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพระดับนานาชาติ มีจริยธรรมและคุณธรรมตามหลักคำสอนของคริสตศาสนา มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิผล มีสมรรถนะการผลิต/การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีทักษะทางวิชาการ มีทักษะทางวิชาชีพ มีทักษะการทำวิจัยอย่างสร้างสรรค์และมีนวัตกรรม มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยตนเองตลอดชีวิต บนพื้นฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญาไทย มีสมรรถนะการบริหารจัดการที่คำนึงถึงระบบนิเวศ และมีสมรรถนะการประกอบอาชีพอิสระ/การประกอบการอิสระ มีจิตสำนึกในการให้บริการที่เป็นเลิศ รวมทั้งมีสุขภาวะแบบองค์รวม มีการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง ตลอดจนเทิดทูนชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อการเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณค่า และเสริมสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้กับองค์กร และประเทศในประชาคมโลก

อัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยคริสเตียน

     อัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยคริสเตียน หมายถึง คุณลักษณะเด่นของบัณฑิตซึ่งเป็นผลผลิตตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน เพื่อให้มีคุณลักษณะ ดังนี้

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน

     เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน หมายถึง ผลสำเร็จของการบริหารจัดการ และการดำเนินงานที่มีลักษณะเฉพาะ และมีความโดดเด่นของนักศึกษาและบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยคริสเตียน ดังนี้

มาตรการส่งเสริมสังคมของมหาวิทยาลัยคริสเตียน

     มาตรการส่งเสริมสังคมของมหาวิทยาลัยคริสเตียน หมายถึง แนวทางการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เกิดผลอย่างยั่งยืน ด้วยการชี้นำ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคม ดังนี้