มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next

มหาวิทยาลัยคริสเตียน Christian University of Thailand

มหาวิทยาลัยคริสเตียน Christian University of Thailand

Colleges

Colleges

WHY? Christian University of Thailand

WHY? Christian University of Thailand

News

Colleges

The Vision จาก C.U.T. Newsletter

The Vision จาก C.U.T. Newsletter

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน

มหาวิทยาลัยคริสเตียน และสุขภาวะ (Wellness)

    สภามหาวิทยาลัยคริสเตียนได้อนุมัติแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยคริสเตียน สำหรับปีการศึกษา 2566-2570 โดยมีวิสัยทัศน์ (Vision) ว่า

“มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งมั่นการเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านสุขภาวะ (Wellness) และความเป็นวิชาชีพ โดยผลิตบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยจริยธรรม และคุณธรรม ตามหลักคำสอนของคริสตศาสนา”

ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่จะมาเรียนรู้ว่าสุขภาวะคืออะไรและมีองค์ประกอบ อย่างไรบ้าง

Activities

Activities

อาจารย์วิศิษฏ์  แก้วเอี่ยม ร่วมกับคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม  ได้จัดเสวนาวิชาการหัวข้อ “แนวคิดและแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และเป็นสุขของชาวนครปฐม : บทเรียน ความรู้ ประสบการณ์จากสถานการณ์โควิด 19”  

อ่านเพิ่มเติม...

Rewards

Colleges

มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เนตรชนก ศรีทุมมา ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น ระดับดี จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ

อ่านเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยคริสเตียนขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นจากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาได้รับรางวัล“นักศึกษาดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น” สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม

นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโซเชียลมีเดียออนไลน์ หัวข้อ “สื่อสร้างสรรค์สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด” 

อ่านเพิ่มเติม

Gallery

Gallery