มหาวิทยาลัยคริสเตียน

logo-Christian

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยเอกชนอันดับต้นๆ
ของประเทศ

Previous slide
Next slide

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนอันดับต้นๆ ของประเทศ

     ที่อยู่ภายใต้สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครปฐม เปิดดำเนินการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 มีความโดดเด่นด้านพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ จนได้รับการยอมรับจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศ จึงทำให้สถาบันแห่งนี้กลายเป็นตัวเลือกแรกๆ ของผู้ที่สนใจเรียนพยาบาลและสาขาด้านวิทย์สุขภาพ

สำหรับคณะและสาขาวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยคริสเตียนเปิดสอน
จะมีท้ังหมด 11 หลักสูตรด้วยกัน
โดยแบ่งออกเป็น
ระดับปริญญาตรีทั้งหมด 10 หลักสูตร
และระดับประกาศนียบัตร 1 หลักสูตร ดังนี้

คณะพยาบาลศาสตร์

(ดูรายละเอียด คลิกที่ภาพ)

Previous slide
Next slide

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

(ดูรายละเอียด คลิกที่ภาพ)

Previous slide
Next slide

คณะสหวิทยาการ

(ดูรายละเอียด คลิกที่ภาพ)

Previous slide
Next slide

     เรามุ่งเน้นขยายโอกาสทางการศึกษาระดับในระดับอุดมศึกษา ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ทำให้ค่าเทอมของแต่ละสาขานั้นไม่แพง สามารถจับต้องได้ ซึ่งค่าเทอมของแต่ละสาขาจะคิดรวมค่าใช้จ่ายตลอดทั้งหลักสูตร เป็นการประมาณการค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตลอดหลักสูตร ที่ขึ้นอยู่กับการลงทะเบียนของบัณฑิตในแต่ละเทอม หรือค่าใช้จ่ายที่มีการแปรผัน)โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะพยาบาลศาสตร์

  • เรียนพยาบาล ภาคภาษาไทย 4 ปี: มีค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 440,430 ฿
  • เรียนพยาบาล ภาคภาษาอังกฤษ 4 ปี: มีค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 578,330 ฿
  • เรียนผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี: มีค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 65,000 ฿

คณะวิทยาศาสตร์

  • เรียนกายภาพบำบัด หลักสูตร 4 ปี: มีค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 356,850 ฿
  • เรียนวิศวกรรมชีวการแพทย์ หลักสูตร 4 ปี: มีค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 310,000 ฿
  • เรียนวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย หลักสูตร 4 ปี: มีค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 264,000 ฿
  • เรียนนวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ หลักสูตร 4 ปี: มีค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 310,000 ฿

คณะสหวิทยาการ

  • เรียนออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย หลักสูตร 4 ปี: มีค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 280,000 ฿
  • เรียนการจัดการบริการสุขภาพ หลักสูตร 4 ปี: มีค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 230,000 ฿
  • เรียนการจัดการท่องเที่ยวและบริการ หลักสูตร 4 ปี: มีค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 280,000 ฿
Previous slide
Next slide

     สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยคริสเตียนให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ทางบุคลากรในภาคส่วนต่างๆ พยายามจัดองค์ประกอบทุกอย่างให้มีความเหมาะสม และเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษามากที่สุด

     ดังนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องสภาพแวดล้อมเลย ใช้ชีวิตได้สะดวกสบายเหมือนบ้านหลังที่ 2 อย่างแน่นอน