มหาวิทยาลัยคริสเตียน

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยคริสเตียน

นายกสภามหาวิทยาลัยคริสเตียน

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยคริสเตียน

อธิการบดีและกรรมการสภามหาวิทยาลัยคริสเตียน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยคริสเตียน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยคริสเตียน (ผู้แทนคณาจารย์)