มหาวิทยาลัยคริสเตียน

logo-Christian

สำหรับนักศึกษาใหม่

บริการหอพักนักศึกษา

“มหาวิทยาลัยคริสเตียนกำหนดให้นักศึกษาหญิงชั้นปีที่ 1
ทุกหลักสูตรพักอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยคริสเตียนอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา”
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยคริสเตียนที่ 394/2562

ตัวอย่างห้องพัก
ประเภท 2 เตียงปรับอากาศ (บ้านดอนขนาก ตึก 4 ชั้น 7,8)
ประเภท 2 เตียงปรับอากาศ (หอพักใน)
ตัวอย่างห้องพักประเภท 3 เตียง มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ประเภท 3 เตียง
ห้องพัก เตียง 4 มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ประเภท 4 เตียง
ตัวอย่างห้องพักประเภท 6 เตียง มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ประเภท 6 เตียง
เครื่องแบบปกติ

เครื่องแบบปกติสำหรับนักศึกษาใหม่หญิง

หลักสูตรภาคภาษาไทย

– เสื้อเชิ้ตสีขาว ติดกระดุมตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และติดเข็มตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่อกเสื้อด้านซ้าย
– กระโปรงสีน้ำเงิน สีกรมท่า หรือสีดำ
– เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
– นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้สวมรองเท้าหุ้มส้นสีขาว และถุงเท้าสีขาว
– นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปให้สวมรองเท้าหุ้มส้นสีดำ

เครื่องแบบปกติสำหรับนักศึกษาใหม่หญิง

หลักสูตรนานาชาติ

– เสื้อเชิ้ตสีขาว ติดกระดุมตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และติดเข็มตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่อกเสื้อด้านซ้าย
– กระโปรงสีเทา
– เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
– นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้สวมรองเท้าหุ้มส้นสีขาว และถุงเท้าสีขาว
– นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปให้สวมรองเท้าหุ้มส้นสีดำ

เครื่องแบบปกติสำหรับนักศึกษาใหม่ชาย

หลักสูตรภาคภาษาไทย

– เสื้อเชิ้ตสีขาว ผูกเน็คไทสีกรมท่า ปักตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
– กางเกงขายาวทรงสุภาพ สีน้ำเงิน สีกรมท่า หรือสีดำ
– เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
– รองเท้าหุ้มส้นสีดำ และถุงเท้าสีดำ

เครื่องแบบปกติสำหรับนักศึกษาใหม่ชาย

หลักสูตรนานาชาติ

– เสื้อเชิ้ตสีขาว ผูกเน็คไทสีเทา ปักตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
– กางเกงขายาวทรงสุภาพสีเทา
– เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
– รองเท้าหุ้มส้นสีดำ และถุงเท้าสีดำ

เครื่องแบบพิธีการ

เครื่องแบบพิธีการสำหรับนักศึกษาใหม่หญิง

หลักสูตรภาคภาษาไทย

– เสื้อเชิ้ตสีขาว กระโปรงสีกรมท่า และรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำแบบสุภาพ
– เสื้อสูทสีกรมท่าตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

เครื่องแบบพิธีการสำหรับนักศึกษาใหม่หญิง

หลักสูตรนานาชาติ

– เสื้อเชิ้ตสีขาว กระโปรงสีเทา และรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำแบบสุภาพ
– เสื้อสูทสีเทาตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

เครื่องแบบพิธีการสำหรับนักศึกษาใหม่ชาย

หลักสูตรภาคภาษาไทย

– เสื้อเชิ้ตสีขาว ผูกเน็คไทสีกรมท่าปักตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย กางเกงสีกรมท่า รองเท้าหนังหุ้มส้นและถุงเท้าสีดำแบบสุภาพ
– เสื้อสูทสีกรมท่าตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

เครื่องแบบพิธีการสำหรับนักศึกษาใหม่ชาย

หลักสูตรนานาชาติ

– เสื้อเชิ้ตสีขาว ผูกเน็คไทสีเทาปักตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย กางเกงสีเทา รองเท้าหนังหุ้มส้นและถุงเท้าสีดำแบบสุภาพ
– เสื้อสูทสีเทาตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

รายละเอียดการตรวจร่างกาย

รายละเอียดการตรวจร่างกายสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี และ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

ผู้สมัครเข้าศึกษา
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
และ Nursing Science Program
ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรกายภาพบำบัด

รายละเอียดการตรวจร่างกายระดับปริญญาตรี

รายละเอียดการตรวจร่างกายสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีการศึกษา 2565

1. ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์และ พยาบาลศาสตร์ (นานาชาติ)

     1.1 ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)
     1.2 ตรวจเลือด (CBC , VDRL , HIV , Blood group, Hbs Ag, Hbs Ab)
     1.3 ตรวจปัสสาวะ (Urinalysis)
     1.4 เอ็กซเรย์ปอด(Chest XRay)

2. ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรกายภาพบำบัด

     2.1 ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้สมัครเกี่ยวกับการตรวจร่างกาย
 1.  ดาวน์โหลด แบบฟอร์มตรวจร่างกายผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียนหรือ แบบฟอร์มตรวจร่างกายผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรอื่นๆ มหาวิทยาลัยคริสเตียนตามที่ผู้สมัครประสงค์จะเข้าศึกษา
 2. นำเอกสารฉบับนี้และ แบบฟอร์มฯ ตามข้อ 1. ไปแสดงเพื่อตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน
 3. ผู้สมัครต้องตรวจร่างกายให้ครบถ้วนทุกรายการตามที่ระบุไว้
 4. ผู้สมัครรอรับผลตรวจร่างกาย โดยในแบบฟอร์มฯข้อ 1.หรือ ใบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาล ขอให้แพทย์ระบุผลการตรวจเลือด(ถ้ามี) ผลการตรวจปัสสาวะ(ถ้ามี) และผลการตรวจเอ็กซเรย์ปอดตามรายการข้างต้นให้ครบทุกรายการ
 5. ผู้สมัครSCAN แบบฟอร์มฯและผลการตรวจร่างกายทุกแผ่น บันทึกรวมเป็นไฟล์ PDF ไฟล์เดียวที่ประกอบด้วย
  5.1 แบบฟอร์มตรวจร่างกายผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียนหรือ แบบฟอร์มตรวจร่างกายผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรอื่นๆ มหาวิทยาลัยคริสเตียนหรือใบรับรองแพทย์ที่แพทย์ระบุผลการตรวจครบทุกรายการ
  5.2 เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตร์และ พยาบาลศาสตร์ (นานาชาติ)ต้องSCANผลตรวจเลือดทุกรายการ(CBC , VDRL , HIV , Blood group, Hbs Ag, Hbs Ab)ผลตรวจปัสสาวะ(UA)และ ผลการตรวจเอ็กซเรย์ปอดว่าปกติ/ไม่ปกติไม่ต้องส่งฟิล์มเอ็กซเรย์หรือแผ่นซีดีมา
  5.3 อัพโหลด ไฟล์เอกสารตามข้อ 5.1 และ 5.2 ที่ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน

รายละเอียดการตรวจร่างกายหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

รายละเอียดการตรวจร่างกายสำหรับผู้สมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีการศึกษา 2565

1. ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

     1.1 ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)
     1.2 ตรวจเลือด (CBC , VDRL , HIV , Blood group, Hbs Ag, Hbs Ab)
     1.3 ตรวจปัสสาวะ (Urinalysis)
     1.4 เอ็กซเรย์ปอด(Chest XRay)

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้สมัครเกี่ยวกับการตรวจร่างกาย
 1. ดาวน์โหลด แบบฟอร์มตรวจร่างกายผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล มหาวิทยาลัยคริสเตียน
 2. นำเอกสารฉบับนี้และ แบบฟอร์มฯ ตามข้อ 1. ไปแสดงเพื่อตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน
 3. ผู้สมัครต้องตรวจร่างกายให้ครบถ้วนทุกรายการตามที่ระบุไว้
 4. ผู้สมัครรอรับผลตรวจร่างกาย โดยในแบบฟอร์มฯข้อ 1.หรือ ใบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาล ขอให้แพทย์ระบุผลการตรวจเลือด(ถ้ามี) ผลการตรวจปัสสาวะ(ถ้ามี) และผลการตรวจเอ็กซเรย์ปอดตามรายการข้างต้นให้ครบทุกรายการ
 5. ผู้สมัคร SCAN แบบฟอร์มฯและผลการตรวจร่างกายทุกแผ่น บันทึกรวมเป็นไฟล์ PDFไฟล์เดียวที่ประกอบด้วย
  5.1แบบฟอร์มตรวจร่างกายผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลมหาวิทยาลัยคริสเตียนหรือใบรับรองแพทย์ที่แพทย์ระบุผลการตรวจครบทุกรายการ
  5.2 SCAN ผลตรวจเลือดทุกรายการ(CBC , VDRL , HIV , Blood group, Hbs Ag, Hbs Ab)ผลตรวจปัสสาวะ(UA)และ ผลการตรวจเอ็กซเรย์ปอดว่าปกติ/ไม่ปกติ ไม่ต้องส่งฟิล์มเอ็กซเรย์หรือแผ่นซีดีมา
  5.3 อัพโหลด ไฟล์เอกสารตามข้อ 5.1 และ 5.2 ที่ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน

การจัดบริการและสวัสดิการนักศึกษา

บริการเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
(ลักษณะที่ 1 และ ลักษณะที่ 2)

– บริการด้านการจัดทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุน ในลักษณะที่ 1 : ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

– บริการด้านการจัดทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนในลักษณะที่ 2 : ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

บริการขอผ่อนผัน เข้ารับราชการทหารและการศึกษาวิชาทหาร

– ประสานงานขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารให้แก่นักศึกษา
– ประสานงานและร่วมดูแลนักศึกษาในการศึกษาวิชาทหาร

การจัดบริการและสวัสดิการนักศึกษา

– บริการด้านส่งเสริมสุขภาพและรักษาเบื้องต้น
– บริการปฐมพยาบาลและรักษาเบื้องต้นแก่นักศึกษา
– บริการส่งต่อนักศึกษาเพื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
– บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
– ประสานงานการเรียกร้องสินไหมทดแทนกรณีนักศึกษาประสบอุบัติเหตุ

บริการสนามกีฬา

– มีสนามกีฬาหลากหลายประเภท ทั้งสนามกีฬาในร่มและกลางแจ้งให้บริการแก่นักศึกษา
– มีอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายที่ทันสมัยให้บริการ

บริการแนะแนวและจัดหางาน

– ประสานงานการทำงานเพื่อหารายได้ในระหว่างเรียนของนักศึกษากับส่วนงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
– บริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาและบริการสายด่วน Hot Line
– ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดหางานให้แก่นักศึกษา

การส่งเสริมให้นักศึกษาทำงานและมีรายได้ระหว่างเรียน

เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง สนับสนุนนักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงและนำประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา รวมไปถึงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมหาวิทยาลัยคริสเตียนได้จัดสรรงบประมาณให้เป็นคำตอบแทนกับนักศึกษา นักศึกษาที่สนใจลงชื่อได้ที่ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา