หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ

Bachelor of Arts Program in Tourism and Hospitality Management

การจัดการท่องเที่ยวและบริการ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ
Bachelor of Arts Program in Tourism and Hospitality Management

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการท่องเที่ยวและบริการ)
Bachelor of Arts (Tourism and Hospitality Management)
อักษรย่อภาษาไทย : ศศ.บ. (การจัดการท่องเที่ยวและบริการ)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : B.A. (Tourism and Hospitality Management)

Why study here?

    If you choose to study this program, you will have more chances to travel, improve English speaking skill, and gain income during your internship. Working in the field of Tourist Guide will enable you to meet people around the world and learn cultural diversity from them. It’s an ideal job and a top hit career.

อาชีพในอนาคต

(Advantages)

ผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

(Student Awards)

อาชีพในอนาคต

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • TOEIC not less than 250 score / or
 • TOEFL (PBT) not less than 343 score / or
 • TOEFL (CBT) not less than 60 score / or
 • TOEFL (IBT) not less than 18 score / or
 • IELTS not less than 2.0 over all band / or
 • High school certificate in specified of English group is not less than 2.00 or
 • Having GAT (General Aptitude Test) for English group not less than 40%
 • If anyone who did not meet the English requirement shall be required to attend the English preparation activity provided by Christian University of Thailand

โครงสร้างหลักสูตร (Curriculum Structure)

Total credit not less than 132 credits.

1.1 Social Sciences and Humanities not less than 7 credits
1.2 Science and Mathematics not less than 3 credits
1.3 Languages not less than 18 credits
1.4 Physical Education not less than 2 credits

2.1 Professional Core Course not less than 24 credits
2.2 Professional Required Courses not less than 60 credits

แผนการศึกษา (Study Plan)

ข้อมูลหลักสูตร (Factsheet)

Estimated Cost Throughout the Whole Program

 • Estimated Cost
 • (Tuition Fees, Education Service Fee, and Other fees)
 • Year 1 1st Term 47,500.00 ฿
  (approx. 1,357 USD.)
 • Year 1 2nd Term 47,500.00 ฿
  (approx. 1,357 USD.)
 • Year 2 1st Term 47,500.00 ฿
  (approx. 1,357 USD.)
 • Year 2 2nd Term 47,500.00 ฿
  (approx. 1,357 USD.)
 • Year 3 1st Term 47,500.00 ฿
  (approx. 1,357 USD.)
 • Year 3 2nd Term 47,500.00 ฿
  (approx. 1,357 USD.)
 • Year 4 1nd Term 47,500.00 ฿
  (approx. 1,357 USD.)
 • Year 4 2nd Term 47,500.00 ฿
  (approx. 1,357 USD.)
 • Estimated Grand Total Costs = 380,000.00 ฿
  (approx. 10,857 USD.)

(Our Partner)

หน่วยงานอื่นๆ (Other Website)

Instructor

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
Mr. Songkran Klomsook
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
Mrs. Punjaporn Thanawachiranun
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
Miss Chanittha Jaipeng
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
Mr. Naphong Rujivararat
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
Miss Sujira Menuch

คณะอื่นๆ

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • International Program
  Bachelor of Nursing Science Program
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (Bachelor of Science Program in Physical Therapy)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (Bachelor of Science Program in Innovation in Food Technology and Nutrition)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (Bachelor of Science Program in Sports Science)
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Bachelor of Engineering Program in Biomedical Engineering)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย (Bachelor of Science Program in Graphic and Multimedia Design)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ (Bachelor of Business Administration Program in Health Service Management)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า (Bachelor of Business Administration Program in Trading Innovation Management)
 • International Program Bachelor of Arts Program in Tourism and Hospitality Management
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (Master of Education Program in Educational Administration)
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล
 •  หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน (Doctor of Philosophy in Public and Private Management)
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล (Doctor of Philosophy in Nursing Management)
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Mr. Songkran Klomsook

Educational background

– Le Master ECONOME ET MANAGEMENT à finalité Professionnelle Mention MANAGEMENT DU TOURISM, Université de Perpignan Via Domitia, France


– M.B.A. (Hotel and Tourism Management) (International Program), Silpakorn University International College, Bangkok, Thailand


– B.A. (Socio-Cultural Resources Management), Thammasat University, Thailand

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Mrs. Punjaporn Thanawachiranun

Educational background

– M.Sc. (Management of Recreation and Tourism), Chulalongkorn University

– M.A. (Teaching English), Suan Dusit University

– B.Ed. (Agriculture and Environment Education), Kasetsart University

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Miss Chanittha Jaipeng

Educational background

– M.A. (Tourism Development), Mae Jo University

– B.B.A. (Business English), Rajamangala University of Teachnology Lanna

– B.B.A. (Tourism Management), Sukhothai Thammathirat  Open University

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Mr. Naphong Rujivararat

Educational background

 – M.A. (Hotel and Tourism management), Stamford International University

 – B.A. (Tourism Industry), Christian University of Thailand

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Miss Sujira Menuch

Educational background

– M.Sc. (Management of Recreation and Tourism), Chulalongkorn University

– B.B.A. (Management), Valaya Alongkorn Rajabhat University