คณะสหวิทยาการ

Multidisciplinary College มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Educational Administration

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
ภาษาอังกฤษ : Master of Education (Educational Administration)
อักษรย่อภาษาไทย : ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : M.Ed. (Educational Administration)

จุดเด่นของหลักสูตร

อาชีพในอนาคต

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • รายวิชา IENG6005 ภาษาอังกฤษเสริมพื้นฐาน(Remedial English ) 3(2-2-5)
  • รายวิชา TICT6001 เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นต้น(Basic Digital Technology) 2(1-2-3)

โครงสร้างหลักสูตร

     หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดแผนการเรียนให้สอดคล้องกับ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และมาตรฐานหลักสูตร ข. วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาตามประกาศ คุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2557 มี 2 แผนคือ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ดังนี้
แผนทำวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2) ประกอบด้วยหมวดวิชาดังนี้

ไม่นับหน่วยกิตสะสม อาทิรายวิชาภาษาอังกฤษเสริมพื้นฐาน รายวิชาการเขียนเอกสารทางวิชาการ และรายวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นต้น หรือรายวิชาอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กำหนด

แผนไม่ทำวิทยานิพนธ์ (แผน ข) ประกอบด้วยหมวดวิชาดังนี้

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562
  • ชั้นปีที่ 1 ภาคที่ 1 55,000.00 ฿
  • ชั้นปีที่ 1 ภาคที่ 2 55,000.00 ฿
  • ชั้นปีที่ 2 ภาคที่ 1 55,000.00 ฿
  • ชั้นปีที่ 2 ภาคที่ 2 55,000.00 ฿
  • ยอดรวมตลอดหลักสูตร 220,000 ฿

แผนการศึกษา

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
รศ.ดร.ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด 
Ed.D. (Educational Administration) University of Northern Philippines, Philippines  

Telephone : 
034-388-555 
ต่อ 1317 

E-mail : 
choomsakin@christian.ac.th

ผศ.ดร.อภินันต์ อันทวีสิน

วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ปร.ด(การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

Telephone : 
034-388-555 
ต่อ 2241 

E-mail : 
apinunu@christian.ac.th 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ผศ.ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น

 วุฒิการศึกษาสูงสูด 
ปร.ด(การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 Telephone : 
034-388-555 
ต่อ 1317 

 E-mail : 
patcharaphornd@christian.ac.th
 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ดร.รมย์รัมภา ณัฐธัญอติรุจ  

วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ปร.ด(การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

Telephone : 
034-388-555 ต่อ 1317
 

E-mail :
rhoamrumphan@christian.ac.th
 

คณะอื่นๆ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

รศ.ดร.ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ 

วุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษาสูงสุด : Ed.D. (Educational Administration) University of Northern Philippines, Philippines  

Telephone : 034-388-555 ต่อ 1317 

E-mail : choomsakin@christian.ac.th 

วุฒิการศึกษา

Ed.D. (Educational Administration) University of Northern Philippines, Philippines
Master of Arts (Psychology) Banaras Hindu University, India 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

ความเชี่ยวชาญ

การบริหารการศึกษา 
การนิเทศการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา
การจัดทำผลงานทางวิชาการ
การวิจัยทางการศึกษา

ผลงานวิชาการที่เผยแพร่  

          ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์และ รมย์รัมภา ณัฐธัญอติรุจ. (2563). การวิจัยและพัฒนา แบบจำลองกระบวนทัศน์ทางการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาที่ คัดสรรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพทางการนิเทศการศึกษาในทศวรรษใหม่. วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์, ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563). 

          ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์. (2562). กระบวนทัศน์การพัฒนาผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21.วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 10, (2), 1-10 

          ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์. (2562). การบริหารการศึกษาเป็นสาขาวิชาชีพอย่างไรHow to be Educational Administration as Academic Professional วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 17(1), 1-10. 

          ประเสริฐ อินทร์รักษ์,ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ และสงวน อินทร์รักษ์ (2561). กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานสายวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, วารสารเวอริเดียนมหาวิทยาลัยศิลปากร, 11(3) 15-34. 

          ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์. (2560). คุณภาพชีวิตกับความสุขในการทำงาน,วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร,  15(2),6-14. 

          วีระศักดิ์ อรุณโน,ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ และชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2560). การพัฒนาแผนกลยุทธ์ความร่วมมือของชุมชนเพื่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน.วารสารรมยสาร, 15(1), 233-242. 

          ทิพยวรรณ นิลทยา,สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร, อรรณพ จีนะวัฒน์ และชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์.(2559), การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.วารสารปาริชาต, 2(29), 131-153. 

          ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์. (2559). แนวความคิดการจัดการเรียนรู้: การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง.วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร,14(1), 94-98. 

          สุมณฑา ไกรนรา,ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์. (2558). องค์ประกอบความสำเร็จในการบริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัด  ภาคใต้. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, 4(1), 192-199. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันต์ อันทวีสิน

วุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

Telephone : 034-388-555 ต่อ 2241 

E-mail : apinunu@christian.ac.th 

วุฒิการศึกษา

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
 วท.ม. (สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ 

ความเชี่ยวชาญ

การบริหารการศึกษา 
สถิติสำหรับงานวิจัยทางการศึกษา
การบริหารองค์กรทางการศึกษา

ผลงานวิชาการที่เผยแพร่  

          อภินันต์ อันทวีสิน,ชิษณุพงศ์ ทองพวง, รมย์รัมภา ณัฐธัญอติรุจ และ รุ่งแก้ว พุ่มโพธิ์ (2563). องค์ประกอบขององค์การที่มีสมรรถนะสูงของมหาวิทยาลัยเอกชน: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียน. วารสาร มจร. สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 9(2), 403-416. 

          ชิษณุพงศ์ ทองพวง,อภินันต์ อันทวีสิน. (2563). โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความเป็นเลิศและประสิทธิผลองค์การของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย. วารสาร มจร. สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 9(3), 80-96 

          ชิษณุพงศ์ ทองพวง,อภินันต์  อันทวีสิน, สมานใจ ขันทีท้าว, ทิพากร  ปรากฏ และรัศมี ลักขณาวรรณพร (2561) ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของนวัตกรรมทางธุรกิจ ที่มีต่อประสิทธิผลองค์การของธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม. วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน 24(3), 403-416. 

          ชิษณุพงศ์ ทองพวง พัชราภรณ์ดวงชื่น และอภินันต์ อันทวีสิน. (2560).โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย. วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน, 23(3), 346- 359. 

ผลงานวิจัย

          ชิษณุพงศ์ ทองพวง อภินันต์ อันทวีสิน พัชรี อินทร์อำนวย และสุภาพร สัมเกษร. (2554).  ความมั่นคงในชีวิตของนักธุรกิจขนาดเล็ก. วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน, 17(1), 126-138.

          ชิษณุพงศ์ ทองพวง และอภินันต์ อันทวีสิน. (2555). โครงการวิจัยชุมชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมในกรุงเทพ มหานคร กรณีศึกษา : ชุมชนคลองสวนพริก เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากกรุงเทพมหานคร.      

          นงลักษณ์ จินตนาดิลก อภินันต์ อันทวีสิน และคณะ. (2558). องค์ประกอบคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ของเยาวชนต้นแบบธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาภาคกลาง. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม วิชาการระดับนานาชาติ (Proceedings) เนื่องในวันสหวิทยาการ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 31  พฤษภาคม พ.ศ. 2558.

          ชิษณุพงศ์ ทองพวง พัชราภรณ์ ดวงชื่น และอภินันต์ อันทวีสิน. (2560).โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย. วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน, 23(3), 346-359.

          ชิษณุพงศ์ ทองพวง อภินันต์ อันทวีสิน สมานใจ ขันทีท้าว ทิพากร ปรากฏ และรัศมี ลักขณาวรรณพร. (2561). ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของนวัตกรรมทางธุรกิจที่มีต่อประสิทธิผลองค์การของธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม. วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน, 24(3), 403-416.

          ชิษณุพงศ์ ทองพวง และอภินันต์ อันทวีสิน. (2563). โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการจัดการ   เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความเป็นเลิศ และประสิทธิผลองค์การของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์9(2), 50–72.  

          อภินันต์ อันทวีสิน ชิษณุพงศ์ ทองพวง รมย์รัมภา ณัฐธัญอติรุจ และรุ่งแก้ว พุ่มโพธิ์ .(2563). องค์ประกอบขององค์การที่มีสมรรถนะสูงของมหาวิทยาลัยเอกชน: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียน. วารสาร มจร.สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 9(2), 403-416.

          พัชราภรณ์ ดวงชื่น อภินันต์ อันทวีสิน และวรนุช ตรีวิจิตรเกษม. (2564). การบริหารหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานของสหภาพยุโรปของนักเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดโรงเรียนเอกชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร. วารสารศิลปการจัดการ, 5(1),    118-133. 

          ฤทธิศักดิ์ สดคมขำ อภินันต์ อันทวีสิน และวิไลวรรณ ทองใบอ่อน. (2564). การศึกษารูปแบบและจำแนกมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ของวิชา แคลคูลัส 1, ใน ธนาธิป สุ่มอิ่ม, ดร.(บ.ก.) การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษา (น. 933-946). กรุงเทพฯ, ประเทศไทย.

          ภาณุ เทพเกื้อ อภินันต์ อันทวีสิน และชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์. (2565). การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช), ใน พรรณนิภา เดชพล,ผศ.(บ.ก.) การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 7 ประจำปี 2565 วิทยาการจัดการเทพสตรีวิชาการ (น.978-994). ลพบุรี, ประเทศไทย.

          สรพงษ์ ศรีบุญไทย อภินันต์ อันทวีสิน และชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์. (2565). การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียน. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, 8(2), 296-313.(พฤษภาคม-สิงหาคม 2565).

          ศรชัย เกษมสุข อภินันต์ อันทวีสิน และชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์. (2566). การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนบางเลนวิทยา. วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม, 15(1),   97-114. (มกราคม-มิถุนายน 2566).

          รตินันต์ จินดา วิไลวรรณ ทองใบอ่อน และอภินันต์ อันทวีสิน. (2566). การพัฒนาแบบฝึกทักษะสำหรับสถิติเชิงอนุมานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยคริสเตียน. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, 9(3), 165-182. (กันยายน-ธันวาคม 2566).

          อภินันต์ อันทวีสินและชิษณุพงศ์ ทองพวง. (2566).องค์ประกอบคุณลักษณะวัฒนธรรมองค์กรดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย. วารสารวิชาการสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค   สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 9(3), 39-54. (กันยายน-ธันวาคม 2566)

          ฤทธิศักดิ์ สดคมขำ อภินันต์ อันทวีสิน รตินันท์ จินดา และพิไลรัตน์ ศรีวิเชียรอำไพ. (2567). ผลของการสอนสอนโดยใช้รูปแบบซิปปาในรายวิชา แคลคูลัส 1 ของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง. วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร. 26(1). (มกราคม – มิถุนายน 2567)

บทความวิชาการ

          อภินันต์  อันทวีสิน ไพศาล  จันทรังษี และปณิตา วรรณพิรุณ. (2557). เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารเพื่อเสริมสร้างทักษะและประสิทธิผลทางการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคแห่งศตวรรษที่ 21. วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน, 20(1), 15-22.

          สุขุม ปิ่นวิธี และอภินันต์ อันทวีสิน. (2567). กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ของมหาวิทยาลัยเอกชนในยุคดิจิทัล. วารสารสหวิทยาการวิจัยและวิชาการ. 4(1), 113-126. (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2567)

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น 

วุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษาสูงสูด : ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

Telephone : 034-388-555 ต่อ 1317 

E-mail : patcharaphornd@christian.ac.th 

วุฒิการศึกษา

1. ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2. ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
3. บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยารามคำแหง 

ความเชี่ยวชาญ

1. การบริหารการศึกษา 
2. การตรวจสอบภายในสถานศึกษา
3. การวิจัยทางการศึกษา 
4. การบริหารองค์กรทางการศึกษา

ผลงานวิชาการที่เผยแพร่  

          พัชราภรณ์ดวงชื่น. ลัดดาวรรณ์รุ่งเรือง, และอรพิน กอวชิรพันธ (2562). การมีส่วนร่วมเพื่อกำหนดสมรรถนะของเครือข่ายงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม. วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน. 25(1), 76-93. 

          พัชราภรณ์ ดวงชื่น. (2561). ผู้นำองค์กรในโลก VUCA. วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน,  24(3), 250-259. 

          พัชราภรณ์ดวงชื่น. (2561). เปลี่ยนมุมมองในการบริหารองค์กรการศึกษาในโลกDisruptive. วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร. 8(2), 248-256. 

          พัชราภรณ์ดวงชื่น. (2560). บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในต่อการจัดการความเสี่ยงขององค์กรในยุคไทยแลนด์ 4.0. วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน. 23(4), 643-654.        

          ชิษณุพงศ์ ทองพวง,พัชราภรณ์ ดวงชื่น และอภินันต์ อันทวีสิน. (2560). โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย. วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน. 23(3), 346-359. 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ ดร.รมย์รัมภา ณัฐธัญอติรุจ  

วุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

Telephone : 034-388-555 ต่อ 1317 

E-mail : rhoamrumphan@christian.ac.th 

วุฒิการศึกษา

1. ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2. ค.ม.   (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครบางเขน 
3. ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ความเชี่ยวชาญ

1. การบริหารการศึกษา 
2. การวิจัยทางการศึกษา

ผลงานวิชาการที่เผยแพร่  

          ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ และ รมย์รัมภาณัฐธัญอติรุจ. (2563). การวิจัยและพัฒนา แบบจำลองกระบวนทัศน์ทางการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน ประถมศึกษาที่คัดสรรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพทางการนิเทศการศึกษา ในทศวรรษใหม่.วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ 10(2). (กรกฎาคม– ธันวาคม 2563) 

          อภินันต์ อันทวีสิน,ชิษณุพงศ์ ทองพวง, รมย์รัมภา ณัฐธัญอติรุจ และ รุ่งแก้ว พุ่มโพธิ์ (2563). องค์ประกอบขององค์การที่มีสมรรถนะสูงของมหาวิทยาลัยเอกชน: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียน. วารสาร มจร. สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 10(2), 403-416 (เมษายน – มิถุนายน 2563). 

          รมย์รัมภาณัฐธัญอติรุจ (2562). การบริหารกิจการนักศึกษาใน สถาบันอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21. วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 10(2) (กรกฎาคม– ธันวาคม 2562). 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ ดร.เสาวนีย์ กานต์เดชารักษ์ 

วุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ค.ด. (การอุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 Telephone : 034-388-555 ต่อ 1317 

 E-mail : saowaneek@christian.ac.th 

 วุฒิการศึกษา

1. ค.ด. (การอุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2. ค.ม. (การบริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3. ค.บ. (พยาบาลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ความเชี่ยวชาญ

การประกันคุณภาพทางการศึกษา 
1. การวิจัยทางการศึกษา
2. การวิจัยทางการศึกษา

ผลงานวิชาการที่เผยแพร่  

          อภินันต์  อันทวีสิน,เสาวนีย์  กานต์เดชารักษ์ และ รศ.ดร.สุรีย์ กาญจนวงศ์.(2562).องค์ประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย. วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม. 11(2), 153-170.

          อภินันต์  อันทวีสิน,เสาวนีย์  กานต์เดชารักษ์ และ รศ.ดร.สุรีย์ กาญจนวงศ์(2561) โมเดลความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศกับประสิทธิผลของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย.วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน. 24(1), 55-70.

          เสาวนีย์  กานต์เดชารักษ์, สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์,  สุพัตรา ธิชัย และวิภาภรณ์ ร่อนอบ.(2559). ความสัมพันธ์ระหว่างแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งกับการบริหารคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ. วารสารวิชาการสมาคม สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย.22(1), 79-86.

          เสาวนีย์ กานต์เดชารักษ์,ชิษณุพงศ์ ทองพวง, เจือจันทร์ วัฒกีเจริญ และปภากร สุวรรณธาดา.(2558). โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลขององค์การของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง. วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน. 21(3), 557-572.