คณะสหวิทยาการ

Multidisciplinary College มหาวิทยาลัยคริสเตียน

วีดีโอแนะนำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ
(โครงการภาษาไทย)