วีดีโอแนะนำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ
(โครงการภาษาไทย)