คณะสหวิทยาการ

Multidisciplinary College มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์สำนักศึกษาทั่วไป

อาจารย์ ชาคริสต์ ยิบพิกุล

Mr.Chakrit Yippikun

อาจารย์ พิชชาพร ศิริสุขีประดิษฐ์

Mrs.Pichaporn Sirisukeepradit

อาจารย์ รูท บลาโดซ่า คาสโตร

Mrs.Ruth Baldoza Castro

อาจารย์ รตินันท์ จินดา

Miss Ratinan Chinda

อาจารย์ ฤทธิศักดิ์ สดคมขำ

Mr.Ritisak Sodkomkham

อาจารย์ ปริยานุช คิมหะจันทร์

Miss Pariyanuch Kimhachandra

Mr.Jhonel Mangilin Balleras

Mr.Jhonel Mangilin Balleras

อาจารย์ กันต์ อิสมันยี

Mr.Kant Ismailji

อาจารย์ สุนิสา อินเป็ง

Miss Sunisa Inpeng

ศาสนาจารย์จิรยุทธ วจนะถาวรชัย

REV.Jirayoot Wajanathawornchai

อาจารย์ อนุชา มาเรียน

Mr.Anucha Marien

อาจารย์ สุจิรา สุขวัฒน์

Miss Sujira Sukawat

อาจารย์ วิศิษฏ์ แก้วเอี่ยม

Mr.Wisit Kaewiam

อาจารย์ รุ่งแก้ว พุ่มโพธิ์

Miss Rungkaew Phumpho

อาจารย์ พิไลรัตน์ ศรีวิเชียรอำไพ

Miss Philairat Sriwichianaumphai

อาจารย์ สรพงษ์ ศรีบุญไทย

Mr.Sorapong Sriboonthai

อาจารย์ ชาคริสต์ ยิบพิกุล

วุฒิการศึกษา

       M.A. (Language and Culture for Communication and Development – Language Teaching) Mahidol University  

      B.B.A (Business English), First-Class Honor International Program / Rajamangala University of Technology Thanyaburi 

 

     Telephone : 034-388-555 ต่อ 2224 

     E-mail : chakrity@christian.ac.th 

อาจารย์ พิชชาพร ศิริสุขีประดิษฐ์

วุฒิการศึกษา

     M.A.(Language and Culture for Communication and Development-Language teaching) Mahidol University

     B.A. (English for International Communication) Rajamangala University of Tachnology Rattanakosin

     Telephone : 034-388-555 ต่อ 2224

     E-mail : pichaporns@christian.ac.th 

Mrs.Ruth Baldoza Castro

วุฒิการศึกษา

     M.A.(Teaching English as a Second Language) Christian University of Thailand

     B.A.(English and Philosophy) Notre Dame of Marbel University, Philippines

     Telephone : 034-388-555 ต่อ 2223

     E-mail : ruthbaldozac@christian.ac.th

อาจารย์ รตินันท์ จินดา

วุฒิการศึกษา

     วท.ม. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร

     วศ.บ.(วิศวรรมอิเล็กทรอนิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

     Telephone : 034-388-555 ต่อ 2224

     E-mail : ratinanc@christian.ac.th 

อาจารย์ ฤทธิศักดิ์ สดคมขำ

วุฒิการศึกษา

     วท.ม. (คณิตศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร

     ศษ.บ. (การสอนคณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     Telephone : 034-388-555 ต่อ 2224

     E-mail : ritisaks@christian.ac.th 

อาจารย์ ปริยานุช คิมหะจันทร์

วุฒิการศึกษา

     M.Ed. (Teaching English as a Foreign language) Sillapakorn University, Thailand

     B.N.S. (Nursing) Christian University of Thailand

     Telephone : 034-388-555 ต่อ 2224

     E-mail : pariyanuchk@christian.ac.th 

อาจารย์ กันต์ อิสมันยี

วุฒิการศึกษา

     ศศ.ม. (ดนตรีวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล

     ศป.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒกรุงเทพฯ

     Telephone : 034-388-555 ต่อ 2224

     E-mail : kanti@christian.ac.th

อาจารย์ สุนิสา อินเป็ง

วุฒิการศึกษา

     ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยมหิดล

     ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

     Telephone : 034-388-555 ต่อ 2224

     E-mail : sunisai@christian.ac.th 

ศาสนาจารย์จิรยุทธ วจนะถาวรชัย

วุฒิการศึกษา

     นศ.ม. (สื่อสารการตลาด) มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

     นศ.บ. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

     Telephone : 034-388-555 ต่อ 2111

     E-mail : jirayootw@christian.ac.th 

อาจารย์ อนุชา มาเรียน

วุฒิการศึกษา

     ศศ.ม. (เทววิทยา) มหาวิทยาลัยคริสเตียน

     ศศ.บ. (ปรัชญา-ศาสตนา) มหาวิทยาลัยพายัพ

     Telephone : 034-388-555 ต่อ 2112

     E-mail : anucham@christian.ac.th 

อาจารย์ สุจิรา สุขวัฒน์

วุฒิการศึกษา

     ศษ.ม. (การวิจัยการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

     B.Ed. (Thai Drama) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรมศิลปากร

     Telephone : 034-388-555 ต่อ 3145

     E-mail : sujiras@christian.ac.th 

อาจารย์ วิศิษฏ์ แก้วเอี่ยม

วุฒิการศึกษา

     ศษ.ม. (ไทยคดีศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

     ค.บ. (นาฏศิลป์) สถาบันราชภัฏนครปฐม

     Telephone : 034-388-555 ต่อ 3145

     E-mail : wisitk@christian.ac.th