มหาวิทยาลัยคริสเตียน

แผนการศึกษารายวิชาเสริมพื้นฐานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษาแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข

     หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาจัดให้มีการสัมภาษณ์ผู้สนใจเข้าเรียนและจัดให้มีการวัดความรู้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและการวัดความรู้ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อประเมินความรู้และทักษะพื้นฐานก่อนเข้าเรียนในหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน และมีผลการวัดความรู้ไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยคริสเตียนกำหนด  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จึงกำหนดให้เรียนในรายวิชาเสริมพื้นฐาน รวมทั้งกำหนดให้นักศึกษาใหม่ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
หรือศึกษาศาสตรบัณฑิต เรียนรายวิชาความรู้พื้นฐานทางการศึกษาสำหรับผู้บริหาร โดยไม่นับหน่วยกิตสะสม ดังนี้

รหัสรายวิชา หน่วยกิต
TEDA5002 *ความรู้พื้นฐานทางการศึกษาสำหรับผู้บริหาร3(3-0-6)
TICT6001 *เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นต้น2(1-2-3)
IENG6005 *ภาษาอังกฤษเสริมพื้นฐาน3(2-2-5)

แผน ก แบบ ก 2

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
TEDA5204 สถิติสำหรับการวิจัยทางการบริหารการศึกษา3(3-0-6)
TEDA5205 หลักการและทฤษฎีการบริหารและภาวะผู้นำในองค์กรการศึกษา3(3-0-6)
TEDA5310 กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-6)
TEDA5311 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการบริหารการศึกษา และการจัดการเรียนรู้ 3(3-0-6)
รวมหน่วยกิต12(12-0-24)
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
TEDA5206 การวิจัยแบบผสมผสานทางการบริหารการศึกษา3(3-0-6)
TEDA5312 นโยบายและแผนทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-6)
TEDA5313 การบริหารงานวิชาการและการนิเทศการศึกษา3(3-0-6)
TEDA5314 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา3(3-0-6)
รวมหน่วยกิต12(12-0-24)

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
TEDA5315 การประกันคุณภาพการศึกษา3(3-0-6)
TEDA5805 วิทยานิพนธ์ 16(0-6-12)
Digital Technology Proficiency Examination/English Proficiency Examination
รวมหน่วยกิต9(3-6-18)
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
TEDA5309 ปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา 3(0-6-0)
TEDA5806 วิทยานิพนธ์ 26(0-6-12)
รวมหน่วยกิต9(0-12-12)

รวมจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

แผนการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

แผน ข

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
TEDA5204 สถิติสำหรับการวิจัยทางการบริหารการศึกษา3(3-0-6)
TEDA5205 หลักการและทฤษฎีการบริหารและภาวะผู้นำในองค์กรการศึกษา3(3-0-6)
TEDA5310 กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-6)
TEDA5311 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการบริหารการศึกษา และการจัดการเรียนรู้ 3(3-0-6)
รวมหน่วยกิต12(12-0-24)
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
TEDA5206 การวิจัยแบบผสมผสานทางการบริหารการศึกษา3(3-0-6)
TEDA5312 นโยบายและแผนทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-6)
TEDA5313 การบริหารงานวิชาการและการนิเทศการศึกษา3(3-0-6)
TEDA5314 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา3(3-0-6)
รวมหน่วยกิต12(12-0-24)

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
TEDA5315 การประกันคุณภาพการศึกษา3(3-0-6)
TEDAXXXX วิชาเลือก 1**3(3-0-6)
TEDAXXXX วิชาเลือก 2**3(3-0-6)
TEDAXXXX วิชาเลือก 3**3(3-0-6)
Digital Technology Proficiency Examination/ English Proficiency Examination สอบประมวลความรู้ ข้อเขียนและปากเปล่า
รวมหน่วยกิต12(12-0-24)
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
TEDA5309 ปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา 3(0-6-0)
TEDA5806 วิทยานิพนธ์ 26(0-6-12)
รวมหน่วยกิต9(0-12-12)

รวมจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตรวมในหลักสูตร

                  ** หมายถึง วิชาในหมวดวิชาเลือก และการเลือกเปิดรายวิชาให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ