หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides; NA 6 เดือน)

     มหาวิทยาลัยคริสเตียน เปีดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 (รุ่นที่ 2) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 จึงเห็นสมควรรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 (รุ่นที่ 2) ดังนี้

**ได้รับการอนุมัติหลักสูตรจากสภาการพยาบาลเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566**

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ภายหลังสำเร็จการอบรมจากหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล ผู้ผ่านการอบรมจะมีความสามารถและคุณลักษณะดังต่อไปนี้

2. โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 16 หน่วยกิต (510 ชั่วโมง) เรียน 6 เดือน ได้แก่

3. คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หมายเหตุ: ผู้สมัครเข้าอบรม และผู้ที่มีวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า สามารถเทียบโอนหน่วยกิตเพื่อศึกษาต่อไปยัง
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) (หลักสูตร 1 ปี) ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล

จัดการอบรมแบบภาคพิเศษ เฉพาะเสาร์และอาทิตย์ รวม 24 สัปดาห์ ดังนี้

         สถานที่เรียนภาคปฏิบัติ  ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการพยาบาลของมหาวิทยาลัยคริสเตียน โรงพยาบาล และสถานดูแลผู้สูงอายุ ในเขตกรุงเทพมหานคร นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร

5. การสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2567
เวลา 09.00 – 16.00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

6. การสัมภาษณ์

8. การพิจารณาการรับเข้าอบรม

พิจารณาจากผลการสอบสัมภาษณ์ (ประกาศผลหลังสัมภาษณ์ 1 สัปดาห์)

กำหนดการรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 (รุ่นที่ 2)

รายละเอียด วัน เวลา
1. การรับสมัครและการสัมภาษณ์ 1.1 สมัครผ่านเว็บไซต์ และ QR Code และสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2567
1.2 สมัครด้วยตนเองและสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยคริสเดียน นครปฐม ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2567
เวลา 9.00 – 16.00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
2. การประกาศผลการคัดเลือก 2.1 ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ทุกวันศุกร์ (ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลผ่านเว็บไซต์ หลังสัมภาษณ์ 1 สัปดาห์) 2.2 ประกาศผลการขึ้นทะเบียนเข้าอบรมทุกวันศุกร์ (ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลผ่านเว็บไซต์ หลังชำระค่าขึ้นทะเบียน 1 สัปดาห์)
3. การชำระค่าขึ้นทะเบียน ผู้สมัครชำระค่าขึ้นทะเบียนจำนวน 2,000 บาท ในระบบการชำระเงินออนไลน์ของมหาวิทยาลัย ภายใน 1 สัปดาห์หลังการประกาศผลการสอบสัมภาษณ์
4. การรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2567 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams เวลา 9.00 น.

10. อัตราค่าลงทะเบียนเรียน

ค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร รวมค่าธรรมเนียมนักศึกษาใหม่และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สามารถเลือกอัตราค่าลงทะเบียนได้ 2 ประเภท ดังนี้

รายการฟรีจำนวน 6 รายการ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 7,200 บาท ได้แก่

เมื่อสำเร็จการอบรม

ติดต่อสอบถาม

หรือที่ Line application “อบรมระยะสั้น มคต.”

รหัสวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
  รายวิชาทฤษฎี 
TCNA1101กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเบื้องต้น1
TCNA1102จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง1
TCNA1103พฤติกรรมการบริการ1
TCNA1104การบันทึกและการรายงาน1
TCNA1105การบำรุงรักษาและทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์การรักษาพยาบาล1
TCNA1106การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน1
TCNA1107การดูแลด้านการจัดอาหาร1
TCNA1108การดูแลด้านจิตสังคม1
TCNA1109การดูแลผู้สูงอายุ1
TCNA1110การช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพื้นฐาน1
 รายวิชาปฏิบัติ 
TCNA1201ปฏิบัติการควบคุมการติดเชื้อและการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์การรักษาพยาบาล2
TCNA1202ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพื้นฐาน2
TCNA1203ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและการดูแลด้านจิตสังคม2

* หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร = 16 หน่วยกิต (แบ่งออกเป็น ภาคทฤษฎี = 10 หน่วยกิต และภาคปฏิบัติ = 6 หน่วยกิต)

* ชั่วโมงเรียนรวมตลอดหลักสูตร = 510 ชั่วโมง (แบ่งออกเป็น ภาคทฤษฎี = 150 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ = 360 ชั่วโมง)

หมายเหตุ : ภาคทฤษฎี 1 หน่วยกิต เท่ากับ 15 ชั่วโมง

               ภาคปฏิบัติ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 60 ชั่วโมง

สำนักทะเบียน ฝ่ายวิชาการ
โทรศัพท์ 0-3438-8555 ต่อ 1151-1154

คณะอื่นๆ