หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides; NA 6 เดือน)

     มหาวิทยาลัยคริสเตียน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล

**ได้รับการอนุมัติหลักสูตรจากสภาการพยาบาลเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566**

1. ชื่อหลักสูตร และชื่อประกาศนียบัตร

ภาษาไทย      :    ประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล   

ภาษาอังกฤษ  :    Certificate Program for Nurses’ aides (NA)

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

     ผลิตบุคคลให้มีทักษะในการดูแลขั้นพื้นฐานเพื่อช่วยเหลือดูแลผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิงและผู้สูงอายุที่ไม่อยู่ในภาวะวิกฤต สามารถปฏิบัติงานภายใต้การจ้างงานที่มีพยาบาลวิชาชีพเป็นผู้จัดการดูแล เป็น Nurses’ aides (NA) และการจ้างกันเองระหว่างผู้จ้างกับผู้รับจ้าง เป็น Care givers (CG)  

4. คุณสมบัติผู้เรียน

จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 8 หน่วยกิต (255 ชั่วโมง) เรียน 3 เดือน ได้แก่

5. โครงสร้างหลักสูตรและรูปแบบการอบรม

โครงสร้างหลักสูตรมีจำนวนหน่วยกิตรวม 16 หน่วยกิต (510 ชั่วโมง) จัดการอบรมแบบภาคพิเศษ เฉพาะเสาร์และอาทิตย์ รวม 24 สัปดาห์ ดังนี้

 • ภาคทฤษฎี เรียนออนไลน์ 100% รวม 8 สัปดาห์ แบ่งออกเป็น
  • การเรียนผ่านระบบ E-Learning ซึ่งผู้เข้าอบรมเลือกเวลาเรียนตามสะดวก
  • ทบทวนสาระสำคัญและสอบภาคทฤษฎีผ่านระบบออนไลน์ในวันเสาร์และอาทิตย์
 • ภาคปฏิบัติ 16 สัปดาห์ เฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์

      สถานที่เรียนภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการพยาบาลของมหาวิทยาลัยคริสเตียนโรงพยาบาล ในเขตกรุงเทพมหานคร นครปฐม ราชบุรี และสมุทรสาคร และสถานดูแลผู้สูงอายุ

7. อัตราค่าลงทะเบียนเรียน

ค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร รวมค่าธรรมเนียมนักศึกษาใหม่และค่าธรรมเนียมอื่นๆ สามารถเลือกอัตราค่าลงทะเบียนได้ 2 ประเภท ดังนี้

1) อัตราค่าลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจ่ายครั้งเดียว ราคา 39,000 บาท (รวมค่าขึ้นทะเบียน 2,000 บาท)

2) อัตราค่าลงทะเบียนเรียนแบบแบ่งจ่าย 3 ครั้ง

    2.1 ครั้งที่ 1 สัปดาห์ที่ 4 หลังเปิดภาคการศึกษา ราคา 15,000 บาท (รวมค่าขึ้นทะเบียน 2,000 บาท)

    2.2 ครั้งที่ 2 สัปดาห์ที่ 8 หลังเปิดภาคการศึกษา ราคา 15,000 บาท

    2.3 ครั้งที่ 3 สัปดาห์ที่ 12 หลังเปิดภาคการศึกษา ราคา 9,000 บาท         

            รายการฟรีจำนวน 7 รายการ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 8,000 บาท ได้แก่

 1. ค่าสมัคร และค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนปฐมนิเทศผู้เข้าอบรม (1,000 บาท)
 2. ป้ายชื่อโลหะ และเข็มตรามหาวิทยาลัย (300 บาท)
 3. คู่มือการศึกษา คู่มือฝึกปฏิบัติ เอกสารเรียนภาคปฏิบัติ (1,000 บาท)
 4. ชุดฝึกปฏิบัติ 2 ชุด พร้อมเสื้อคลุมของหลักสูตร 1 ตัว (3,000 บาท)
 5. ค่าห้องพักขณะเรียนในห้องปฏิบัติการพยาบาลของมหาวิทยาลัยคริสเตียน (1,000 บาท)
 6. ค่าลงทะเบียนปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาของหลักสูตร ฯ (500 บาท)
 7. ค่าลงทะเบียนพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาของหลักสูตร ฯ (1,200 บาท)

8. เมื่อสำเร็จการอบรม

 1. ผู้สำเร็จการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล (NA 6 เดือน) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับรองจากสภาการพยาบาล
 2. สามารถประกอบอาชีพอิสระในการรับงานดูแลสุขภาพอนามัยขั้นพื้นฐานให้กับผู้ป่วยที่บ้าน สถานดูแลผู้สูงอายุ และโรงพยาบาล
 3. ผู้สำเร็จการอบรมที่มีวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สามารถเทียบโอนหน่วยกิตเพื่อเรียนต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN 1 ปี) ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ติดต่อสอบถาม

เบอร์โทรศัพท์ 062-435-0077   อาจารย์รัตนา  ช้อนทอง

หรือที่ Line application “อบรมระยะสั้น มคต.”

ตารางแสดงแผนการอบรมในรอบ 1 ปี

สำนักทะเบียน ฝ่ายวิชาการ
โทรศัพท์ 0-3438-8555 ต่อ 1151-1154

คณะอื่นๆ

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • International Program
  Bachelor of Nursing Science Program
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (Bachelor of Science Program in Physical Therapy)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (Bachelor of Science Program in Innovation in Food Technology and Nutrition)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (Bachelor of Science Program in Sports Science)
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Bachelor of Engineering Program in Biomedical Engineering)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย (Bachelor of Science Program in Graphic and Multimedia Design)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ (Bachelor of Business Administration Program in Health Service Management)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า (Bachelor of Business Administration Program in Trading Innovation Management)
 • International Program Bachelor of Arts Program in Tourism and Hospitality Management
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (Master of Education Program in Educational Administration)
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล
 •  หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน (Doctor of Philosophy in Public and Private Management)
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล (Doctor of Philosophy in Nursing Management)