มหาวิทยาลัยคริสเตียน

การประกวดนวัตกรรมและผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2567

     การประกวดนวัตกรรมและผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2567 ศิษย์เก่าหลักสูตiพยาบาลศาสตรบัณฑิต พว. ศิริสิทธิ์ ภูวุฒิ จากโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ได้เป็นตัวแทน ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้านบ่มเพาะให้เป็นพยาบาลยุคเทคโนโลยีชาญฉลาด: มุมมองของพยาบาล Gen ใหม่ และ นักศึกษาหลักสูตรพยบ. และ นศ.หลักสูตร BNS (International program) ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดนวัตกรรมและผลงานวิจัยประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2567 เรื่อง “การพยาบาลยุคเทคโนโลยีชาญฉลาด สร้างโอกาสพยาบาลเก่งเป็นเลิศ (Smart Nursing for Smart Nurses) ในวันที่ 6-7 มิ.ย. 2567 จัดโดยคณะอนุกรรมการสาขาพยาบาลศาสตร์ สสอท. จำนวน 27 สถาบัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. นวัตกรรม 1 ชิ้นงาน ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 2 เรื่อง “Line notification” โดยมี ผศ.ดร.นวพร วุฒิธรรม เป็นที่ปรึกษา และนศ.หลักสูตร พยบ.

         1) นส.นัจญมี ยีมะเตบ

         2) นส.ศิริวรรณ จัดรัมย์

  1. วิจัย 1 ผลงาน ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 1 โดยมี ผศ.ดร. ธีรนันท์ วรรณศิริ เป็นที่ปรึกษา เรื่อง” ความรู้และความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และความคิดเห็นในการสูบบุหรี่ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา”

         1) นส.อลิษา กองนาค

         2) นส.วาสนา บัวสาย

ทางคณะพยาบาลศาตร์ ขอแสดงความชื่นชมในความมุ่งมั่นตั้งใจของนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 2หลักสูตรค่ะ ขอพระเจ้าอำนวยพรสืบไป