มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

Colleges

Why Christian University of Thailand?

The Vision จาก C.U.T. Newsletter

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน

มหาวิทยาลัยคริสเตียน และสุขภาวะ (Wellness)

    สภามหาวิทยาลัยคริสเตียนได้อนุมัติแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยคริสเตียน สำหรับปีการศึกษา 2566-2570 โดยมีวิสัยทัศน์ (Vision) ว่า

“มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งมั่นการเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านสุขภาวะ (Wellness) และความเป็นวิชาชีพ โดยผลิตบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยจริยธรรม และคุณธรรม ตามหลักคำสอนของคริสตศาสนา”

ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่จะมาเรียนรู้ว่าสุขภาวะคืออะไรและมีองค์ประกอบ อย่างไรบ้าง

Activities

Rewards

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงานและผลปฏิบัติงาน ด้านนวัตกรรมรองดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2566

อ่านเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยคริสเตียนขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นจากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม

C.U.T Articles

คณะอื่นๆ