มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ขอแสดงความยินดีกับ คุณศศิกานดา ศุภภูดล ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น

     คุณศศิกานดา ศุภภูดล (ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.นครปฐม เขต 1)  ศิษย์เก่าหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1  เมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2567

christian university of thailand logo

“มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจริยธรรมและคุณธรรม ในการเสริมสร้างคุณค่าให้กับองค์กร ชุมชน และสังคม ด้วยนวัตกรรมและระบบนิเวศ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้กับองค์กร และประเทศ”