การลงนามข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยคริสเตียน

และ Pacific International Hotel Management School (PIHMS) ประเทศนิวซีแลนด์

     เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.อภินันต์ อันทวีสิน
คณบดีคณะสหวิทยาการ อาจารย์ ดร.อนุธิดา ประเสริฐศักดิ์ รองคณบดีคณะสหวิทยาการ อาจารย์ธีรวีร์ คณานุรักษ์ ผู้จัดการสำนักสื่อสารองค์กรและการตลาด รวมไปถึงคณจารย์จากสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ เข้าร่วมพิธีร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยคริสเตียนและ Pacific International Hotel Management School (PIHMS) ประเทศนิวซีแลนด์ โดยมี Mr.Dean McCallum, Executive Director / Mr.Paul Dixon, Product Development Manager / Mr.Cameron Brunton, Business Development Director และ Mrs.Jen Brunton, Marketing Manager เป็นตัวแทนจาก PIHMS เข้าร่วมลงนาม โดยการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางวิชาการ และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมทั้งเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานด้านการท่องเที่ยวและบริการให้กับนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการในอนาคต

MOU Signing Ceremony between Christian University of Thailand and Pacific International

Hotel Management School (PIHMS), New Zealand

     On June 17, 2022, Asst.Prof.Dr.Suluck Phattarathammas, President of Christian University of Thailand and Dr.Apinan Untaweesin,
Dean of Multidisciplinary College, Dr. Anuthida Prasertsak, Vice Dean, Mr.Teerawee Kananurak, Organizational Communication and Marketing Manager, and administrative committee of Tourism and Hospitality Management Program as well as Mr.Dean McCallum, Executive Director / Mr.Paul Dixon, Product Development Manager / Mr.Cameron Brunton, Business Development Director และ Mrs.Jen Brunton, Marketing Manager agreed to build collaboration by signing a memorandum of understanding (MOU) with Pacific International Hotel Management School (PIHMS), New Zealand in order to strengthen and enhance academic and professional abilities of Tourism and Hospitality Management Program students and to facilitate a cooperative education study site for the senior students who desire to work with a professional companies in New Zealand.

christian university of thailand logo

“มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจริยธรรมและคุณธรรม ในการเสริมสร้างคุณค่าให้กับองค์กร ชุมชน และสังคม ด้วยนวัตกรรมและระบบนิเวศ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้กับองค์กร และประเทศ”