มหาวิทยาลัยคริสเตียน

รางวัลนักศึกษาดีเด่น ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ ประจำปีพุทธศักราช 2566

     ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภวิชญ์ คนคง ชั้นปีที่ 4 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ ประจำปีพุทธศักราช 2566

christian university of thailand logo

“มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจริยธรรมและคุณธรรม ในการเสริมสร้างคุณค่าให้กับองค์กร ชุมชน และสังคม ด้วยนวัตกรรมและระบบนิเวศ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้กับองค์กร และประเทศ”