มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปัญจพร ธนาวชิรานันท์

ได้รับรางวัลคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาดีเด่น

     อาจารย์ปัญจพร ธนาวชิรานันท์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการนำเสนอการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประเภทคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น จากเครือข่ายสหกิจศึกษาอุดมศึกษา CWIE ภาคกลางตอนล่าง เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2567 และจะเข้าร่วมนำเสนอในระดับชาติในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2567 ต่อไป

A Distinguished Cooperative Education Advisor Award

     Ajarn Punjaporn Thanawachiranun, Lecturer of Tourism and Hospitality Management Program received the Winning award from the presentation of the Cooperative Education as a Distinguished Advisor from the Cooperative Education Network-CWIE of the Lower Central Region Network on April 5, 2024 and will be attending the national level presentation in June of 2024.

christian university of thailand logo

“มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจริยธรรมและคุณธรรม ในการเสริมสร้างคุณค่าให้กับองค์กร ชุมชน และสังคม ด้วยนวัตกรรมและระบบนิเวศ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้กับองค์กร และประเทศ”