มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ขอแสดงความยินดีกับ นายจิรัฏฐวัฒน์ บุญเทวานันท์

ได้รับรางวัลนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 จากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

     ขอแสดงความยินดีกับ นายจิรัฏฐวัฒน์ บุญเทวานันท์ ชั้นปีที่ 4 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้รับรางวัลนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 จากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ด้วยความเอาใจใส่และให้ความช่วยเหลือต่างๆ เป็นอย่างดี

christian university of thailand logo

“มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจริยธรรมและคุณธรรม ในการเสริมสร้างคุณค่าให้กับองค์กร ชุมชน และสังคม ด้วยนวัตกรรมและระบบนิเวศ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้กับองค์กร และประเทศ”