มหาวิทยาลัยคริสเตียน

รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ ประจำปีพุทธศักราช 2566

     ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ชนิษฐา  ใจเป็ง อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ ประจำปีพุทธศักราช 2566

christian university of thailand logo

“มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจริยธรรมและคุณธรรม ในการเสริมสร้างคุณค่าให้กับองค์กร ชุมชน และสังคม ด้วยนวัตกรรมและระบบนิเวศ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้กับองค์กร และประเทศ”