มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ชนิษฐา  ใจเป็ง ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ ประจำปีพุทธศักราช 2566

รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์ สมาคมสถานบ […]

ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภวิชญ์ คนคง  ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ ประจำปีพุทธศักราช 2566

รางวัลนักศึกษาดีเด่น ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเ […]

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (จากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 15 คน) ในการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในหัวข้อ “Tourism is Happiness” ได้แก่ Miss Somphors Keat นักศึกษาชั้นปีที่ 2

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (จากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด […]

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาได้รับรางวัล“นักศึกษาดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น” สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกา […]

นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโซเชียลมีเดียออนไลน์ หัวข้อ “สื่อสร้างสรรค์สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด” 

ขอแสดงความยินดี กับ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการออกแ […]

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สงกรานต์ กลมสุข และอาจารย์ชนิษฐา ใจเป็ง ที่ผ่านการอบรม Coach the Coaches for MICE Industry และได้รับการรับรองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดประชุม สัมมนาและอีเวนท์

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สงกรานต์ กลมสุข และอาจารย์ชนิษ […]