นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาได้รับรางวัล“นักศึกษาดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น” สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกา […]

นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโซเชียลมีเดียออนไลน์ หัวข้อ “สื่อสร้างสรรค์สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด” 

ขอแสดงความยินดี กับ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการออกแ […]

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สงกรานต์ กลมสุข และอาจารย์ชนิษฐา ใจเป็ง ที่ผ่านการอบรม Coach the Coaches for MICE Industry และได้รับการรับรองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดประชุม สัมมนาและอีเวนท์

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สงกรานต์ กลมสุข และอาจารย์ชนิษ […]