มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ขอแสดงความยินดี กับ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อผลงานวิดีโอคือ  “เพื่อนสุข”

     นักศึกษาชั้นปีที่ 3  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย จำนวน 5 คน ประกอบด้วย คือ

  1. นายอมรเทพ สร้อยสิลา 
  2. นายศุภวิชญ์  คนคง
  3. นายสิทธิกร อาจภิรมย์ 
  4. นางสาว อัญชลี ธรศรี
  5. นางสาววาสนา สุวรรณบูรณ์  

     เข้าร่วมการประกวดโซเชียลมีเดียออนไลน์ หัวข้อ “สื่อสร้างสรรค์สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด”  จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับ เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนล่างสำนักงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ในชื่อทีม MULTI Q  ทั้งนี้ได้มีประกาศผลการตัดสินเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565  ซึ่งนักศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ชื่อผลงานวิดีโอคือ  “เพื่อนสุข”