มหาวิทยาลัยคริสเตียน

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ได้รับรางวัล“นักศึกษาดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น”

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

     หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้สนับสนุนนักศึกษาของหลักสูตรฯ จำนวน 1 คน คือ นายสรพงษ์ ศรีบุญไทย ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีพุทธศักราช 2565 ชื่อเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยคริสเตียน (Development of Promoting Moral and Ethical Model for Students in Christian University of Thailand)” เป็นนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและผลงานบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย     ราชพฤกษ์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (เดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม 2565)