มหาวิทยาลัยคริสเตียน

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (จากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 15 คน) ในการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในหัวข้อ “Tourism is Happiness” ได้แก่ Miss Somphors Keat นักศึกษาชั้นปีที่ 2

     สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและบริการ ระดับชาติ ในรูปแบบ Virtual Competition จัดโดยคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2565 โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก ซึ่งผลการแข่งขัน สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ ได้รับรางวัล ดังนี้

     รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (จากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 15 คน) ในการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในหัวข้อ “Tourism is Happiness” ได้แก่ Miss Somphors Keat นักศึกษาชั้นปีที่ 2

     รางวัลชมเชย (ลำดับที่ 6 จากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 30 ทีม) ในการแข่งขันตอบคำถามการท่องเที่ยวและบริการ ได้แก่ นางสาวกรรณิการ์ ผลาโชติ และนางสาวขวัญนภา อิ่มลิ้มทาน นักศึกษาชั้นปีที่ 3

     Tourism and Hospitality Management program students, Multidisciplinary college, Christian University of Thailand participated the Virtual National Tourism and Hospitality Competition organized by Faculty of Tourism and Hotel Management, Mahasarakham University on Monday 2nd December, 2565. The results of the competition are as follows;

     The Second Prize (out of 15 contestants) of Speech Competition entitled “Tourism is Happiness”, Miss Somphors Keat, 2nd Year Student.

     The Sixth Prize (out of 30 teams) of Tourism and Hospitality Quiz Competition, Miss Kannikar Palachote and Miss Kwannapa Imlimtan, 3rd Year Students.