รางวัลคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาดีเด่น

อาจารย์สงกรานต์ กลมสุข หัวหน้าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการนำเสนอการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประเภทคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น จากเครือข่ายสหกิจศึกษาอุดมศึกษา CWIE ภาคกลางตอนล่าง เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2566

A Distinguished Cooperative Education Advisor Award

Ajarn Songkran Klomsook, Head of Tourism and Hospitality Management Program received the 1st runner-up award from the presentation of the Cooperative Education as a Distinguished Advisor from the Cooperative Education Network-CWIE of the Lower Central Region Network on April 5, 2023.

christian university of thailand logo

“มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจริยธรรมและคุณธรรม ในการเสริมสร้างคุณค่าให้กับองค์กร ชุมชน และสังคม ด้วยนวัตกรรมและระบบนิเวศ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้กับองค์กร และประเทศ”