พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะอนุกรรมการสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กับ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียนได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะอนุกรรมการสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ.2566 ณ หอประชุม SBU Hall มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก กรุงเทพมหานคร โดยอาจารย์ ดร.อภินันต์ อันทวีสิน คณบดีคณะสหวิทยาการ และอาจารย์ ดร.อนุธิดา ประเสริฐศักดิ์ รองคณบดี คณะสหวิทยาการ และอนุกรรมการสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เป็นตัวแทนคณะสหวิทยาการเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

christian university of thailand logo

“มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจริยธรรมและคุณธรรม ในการเสริมสร้างคุณค่าให้กับองค์กร ชุมชน และสังคม ด้วยนวัตกรรมและระบบนิเวศ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้กับองค์กร และประเทศ”