มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการ นครปฐมร่วมใจ ช่วยลดขยะ

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567 อาจารย์ อุริส แจ้งเจริญ รองอธิการบดี ด้านทรัพย์สิน,  อาจารย์ โสภิณ ทวีพงศากร ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านพัฒนานักศึกษา และนักศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้ร่วมบริจาคขยะประเภทขวดพลาสติกรีไซเคิล  ในโครงการ “นครปฐมร่วมใจ ช่วยลดขยะ” เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ และการนำขยะที่คัดแยกไปกำจัดให้ถูกต้อง ณ อาคารอเนกประสงค์กองร้อยบังคับการและบริการกองบังคับการ กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครปฐม ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

Nakhon Pathom Gathering to Reduce Garbage

     On Thursday 28th March 2023, Mr. Urit Jangjareon, Vice President for Assets Management, Mrs. Sopin Taweepongsakorn, Assistant President for Student Development and Christian University of Thailand students donated recycled plastic bottles for “Nakhon Pathom Gathering Reduce Garbage” project which initiated everybody to sort the garbage and get rid of it correctly at Multi-purpose Building, Command and Service Division, Volunteer Defense Corps of Nakhon Pathom, Nakhon Pathom City Hall.