มหาวิทยาลัยคริสเตียน

“รางวัลชนะเลิศ ด้านนวัตกรรมดีเด่น” การประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ

กับการทำงานดีเด่นระดับเครือข่าย CWIE ภาคกลางตอนล่าง ประจำปี พ.ศ. 2566

     นางสาวน้ำฝน โรจนนิตย์ และนางสาวตวงรัตน์ หนูประภา นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ ด้านนวัตกรรมดีเด่น” ในระดับเครือข่าย CWIE ภาคกลางตอนล่าง ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2566 ในการเข้าร่วมการประกวด
สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับเครือข่าย CWIE ภาคกลางตอนล่าง ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยสยาม ในชื่อผลงาน “นวัตกรรมโคมไฟอินฟราเรดควบคุมด้วยระบบดิจิตอลสำหรับอบแผล ฝีเย็บหลังคลอด” โดยมีอาจารย์ทวิวรรณ สารีบท และอาจารย์พีรภพ จอมทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และนายอาทิตย์ ยิ่งชัยภูมิ, นายจิรัช สิริพรหมภัทร
(นักวิทยาศาสตร์), นายสมบัติ สุขสงวน (นายช่างเทคนิค) ที่ปรึกษาฝ่าย BMERJ โรงพยาบาลราชวิถี