มหาวิทยาลัยคริสเตียน

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

ที่มีโครงงานและผลปฏิบัติงาน ด้านนวัตกรรมรองดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2566

    นางสาวน้ำฝน โรจนนิตย์ และนางสาวตวงรัตน์ หนูประภา นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงานและผลปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมรองดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2566 ในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม