มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นจากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียนขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล นางสาวรัชนีกร ไข่หิน และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ นางรดา สุทธาวาศ ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นจากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย