มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการ “การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2566”

   สำนักบริหารงานบุคคลได้รับอนุมัติจัดโครงการ “การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2566” ในวันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2567  เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง 1-407 ชั้น 4 อาคารบริหารโดยมีบุคลากรใหม่เข้าร่วม จำนวน 12 คน จำแนกเป็น ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 9 คน ตำแหน่งพนักงาน จำนวน
3 คน  ซึ่งได้รับเกียรติจากอธิการบดี และผู้บริหารระดับสูง เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ   ทั้งนี้การจัดโครงการมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและการมีส่วนร่วมของบุคลากรใหม่ต่อการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน
  2. มีความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยคริสเตียน
  3. มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ ด้านวิจัย และด้านประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยคริสเตียน