มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ขอแสดงความยินดี กับ นายศุภวิชญ์ คนคง

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ส่งผลงานการประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย ได้ส่งผลงานการประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ โดยนายศุภวิชญ์  คนคง  นักศึกษาชั้นปีที่ 3
ในโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมจัดแคมเปญชวนเที่ยว แสงสุดท้ายแดนสยาม ณ แม่ฮ่องสอน จัดโดยองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกาศผลวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 58 คน  ประเภท เยาวชน  ผลการประกวดได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ชื่อผลงาน “ภูเขา ป่าไม้ อาทิตย์ลับขอบฟ้า”