มหาวิทยาลัยคริสเตียน

รับรางวัลเหรียญทองแดง ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (ระดับปริญญาตรี)

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)”

     เมื่อวันที่ 7-9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นางสาวน้ำฝน โรจนนิตย์ และ นางสาวตวงรัตน์ หนูประภา  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้นำผลงาน “นวัตกรรมโคมไฟอินฟราเรดควบคุมด้วยระบบดิจิตอลสำหรับอบแผลฝีเย็บหลังคลอด” เข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)” จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัย ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (ระดับปริญญาตรี)