มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการสัมมนาสภานักศึกษาและคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2567

     เมื่อวันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2567 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดโครงการสัมมนาสภานักศึกษาและคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2567 โดยมีกิจกรรมละลายพฤติกรรม ให้นักศึกษาได้รู้จักกัน,กิจกรรม Species Game : มนุษย์ 4 แบบ, กิจกรรม Before Action Review : BAR , กิจกรรมกลุ่ม Design Thinking  ฯลฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์รัตนา ด้วยดี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 51 คน ณ ห้อง 1-403 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Student Council and Student Development Committee Seminar Project in Academic Year 2567

On 20 April, 2024, Student Development Division organized Student Council and Student Development Committee Seminar Project in Academic Year 2567. Various activities such as Breaking Ice, Spicies Game: 4 Types of human, Before Action Review: BAR, Design Thinking, etc were conducted. Miss Rattana Douydee gave an honour to be lecturer for 51 participants at Room# 1-403, Administration Building, Christian University of Thailand.