มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถานที่ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

    เมื่อวันที่ 2-5 เมษายน พ.ศ. 2567 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถานที่ มหาวิทยาลัยคริสเตียน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน และผู้บริหารให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จำนวน 61 คน และได้เยี่ยมชมและเข้าฐานร่วมกิจกรรม อาทิเช่น ฐานกิจกรรมห้องปฏิบัติการพยาบาล ฐานกิจกรรมห้องปฏิบัติการเครื่องมือชีวการแพทย์  ฐานกิจกรรมห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ฐานกิจกรรมห้องปฏิบัติการกายภาพบำบัด ฐานกิจกรรมห้องปฏิบัติการสาขาอาหารฯ ฐานกิจกรรมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา  ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Trang Christian Suksa School Paid a Study Visit to Christian University of Thailand

     On 2-5 April 2024, Trang Christian Suksa School paid a study visit to Christian University of Thailand. Assistant Professor Dr. Suluck Pattarathammas, President of Christian University of Thailand and administrators welcomed  the group of 61 teachers and students to participate in the college activity bases related to Nursing Laboratory, Biomedical Instruments Laboratory, Anatomy Laboratory, Therapeutic Laboratory, Food Technology and Nutrition Laboratory, and Sports Science Laboratory at Christian University of Thailand.