มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการอนุรักษ์มรดกไทยประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

     มหาวิทยาลัยคริสเตียน โดยกลุ่มงานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา และคณะกรรมการศิลปวัฒนธรรม  จัดโครงการอนุรักษ์มรดกไทยประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567  ในวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารศรีสิรินธร มหาวิทยาลัยคริสเตียน

            โดยในงานมีกิจกรรมออกร้านจำหน่ายสินค้าจากคณะวิชา บุคลากร และนักศึกษา  กิจกรรมการประกวดแต่งกายชุดผ้าไทยพื้นเมือง/พื้นถิ่นโดดเด่น  กิจกรรมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส