christian university of thailand logo
Previous
Next
Previous
Next

Colleges

WHY? Christian University of Thailand

News

The Vision จาก C.U.T. Newsletter

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน

     การเรียนให้สำเร็จปริญญาในมหาวิทยาลัยคริสเตียน ยังมีความจำเป็นหรือไม่สำหรับคนรุ่นใหม่?

ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปีนี้ได้มีผู้ตั้งคำถามสำคัญข้างต้นอย่างแพร่หลายในแวดวงต่างๆ โดยมักยกสาเหตุสำคัญหลักๆ คือ
     1. มหาเศรษฐีระดับโลกที่ประสบความสำเร็จอย่างมากมาย เช่น Steve Jobs (ผู้ร่วมก่อตั้งApple)
Bill Gate (ผู้ร่วมก่อตั้ง Microsoft) Mark Zuckerberg (ผู้ร่วมก่อตั้ง Facebook) ล้วนเคยเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำแต่ชิงลาออกก่อนได้รับปริญญาตรี ผู้ประกอบการรุ่นใหม่หรือพ่อค้าแม่ค้าในเมืองไทยหลายคนก็ประสบความสำเร็จทั้งที่ไม่มีใบปริญญาหรือทำธุรกิจระหว่างเรียน ดังนั้นคนที่ประสบความสำเร็จจึงไม่ต้องมีใบปริญญา
     2. บริษัทชั้นนำเช่น Google และ Apple เริ่มรับสมัครพนักงานจากทักษะที่ต้องการ เช่น การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์โดยไม่จำเป็นต้องมีใบปริญญา

Activities

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ เดินทางไปศึกษาดูงาน และเรียนรู้งานวิชาการจัดการงานเวชระเบียน และการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ ณ โรงพยาบาลซานเปาโลหัวหิน

อ่านเพิ่มเติม...

Gallery