มหาวิทยาลัยคริสเตียน

C.U.T. Activity

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ เดินทางไปศึกษาดูงาน และเรียนรู้งานวิชาการจัดการงานเวชระเบียน และการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ ณ โรงพยาบาลซานเปาโลหัวหิน

อ่านเพิ่มเติม...