ศูนย์การศึกษาทางไกล (National Center for Open & Distance Education)

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดี ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร รุจนเวช คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชินตา เตชะวิจิตรจารุ หัวหน้าหลักสูตร Bachelor of Nursing Science ให้การต้อนรับ นายจ้าว กั๋วเสียง ผู้อำนวยการศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนในอาเซียน (ประเทศไทย) เดินทางมาพบในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม สำนักอธิการบดี เพื่อแนะนำเกี่ยวกับ ศูนย์การศึกษาทางไกล (National Center for Open & Distance Education) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศจีน ให้ดำเนินการเกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ มีความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยหลายแห่ง ในการส่งนักศึกษา/อาจารย์มาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกที่ประเทศไทย  และมีความสนใจที่จะส่งนักศึกษาจีนมาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร Bachelor of Nursing Science ที่มหาวิทยาลัยคริสเตียน โดยทั้งสองฝ่ายได้มีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับขั้นตอนและเงื่อนไขต่างๆ ของการรับนักศึกษาจีนมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยคริสเตียน

     Asst. Prof. Dr. Sulaksa Pattharathamas, President, together with Assistant Professor Dr. Sasitorn Rujanavej, Dean of the College of Nursing and Assistant Professor Chinta Techavijitjaru Head of Bachelor of Nursing Science program welcomed Mr. Zhao Guo Xiang, Director of ASEAN Chinese Testing International Service Center (Thailand) on June 15, 2021 at the Office of the President’s meeting room.  Mr. Zhao Guo Xiang introduced about the National Center for Open & Distance Education, which is accredited by the Ministry of Education of China to operate about online teaching and learning.  This center has cooperation with many higher education institutions in Thailand in recruiting students/teachers to study at the bachelor’s, master’s and doctoral degrees in Thailand and is interested in sending a group of Chinese students to study in the Bachelor of Nursing Science program at Christian University of Thailand.  Both parties discussed about admission procedures and various possible conditions for receiving Chinese students to study at Christian University of Thailand.

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
christian university of thailand logo

“มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจริยธรรมและคุณธรรม ในการเสริมสร้างคุณค่าให้กับองค์กร ชุมชน และสังคม ด้วยนวัตกรรมและระบบนิเวศ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้กับองค์กร และประเทศ”