คณะสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการสัมมนาออนไลน์ร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัย คริสเตียน ร่วมกับสาขาวิชาการแปล (Department of Translation) มหาวิทยาลัยฉางจุง คริสเตียน ประเทศไต้หวัน (Chang Jung Christian University) จัดโครงการสัมมนาออนไลน์ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ในหัวข้อ “Multicultural Exploration and Communication Beyond Boundaries” โดยมีนักศึกษาจากทั้งสองสถาบันเป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีความสำคัญต่อการท่องเที่ยวของ 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย กัมพูชา ภูฏานและไต้หวัน ซึ่งจากการจัดสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมฟังทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวน 71 คน และจากการประเมินผลความพึงพอใจต่อการจัดงานในครั้งนี้พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.90 หรืออยู่ในระดับดีมาก นอกจากนี้ทั้งสองสถาบันยังได้มีโอกาสกระชับความสัมพันธ์เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการจัดโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนานักศึกษาของทั้งสองสถาบันในอนาคตอีกด้วย

CUT-CJCU Online Camp

     On Wednesday 26 of May, 2021, Tourism and Hospitality Management Program, Christian University of Thailand and Department of Translation, Chang Jung Christian University, Taiwan collaborated a virtual seminar program on a topic of “Multicultural Exploration and Communication Beyond Boundaries”. To enhance the understanding and the importance of the multicultural communication and the tourism in the four countries such as Thailand, Cambodia, Bhutan and Taiwan. There were 71 participants among several counties and the satisfaction ratio of this event was 4.90 or equals to most satisfaction. In addition, both university are able to extended their relationship as well as seeking another future collaboration project to work together again.

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน