TOP 10
สถาบันการศึกษาเอกชนด้านมหาวิทยาลัยเอกชนยอดนิยมประจำปี 2564 จากการจัดอันดับ TER

     อาจารย์ สุภัสสรา วิภากูล ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านบริหารทั่วไป ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยคริสเตียน รับใบประกาศนียบัตร โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม  TOP 10 สถาบันการศึกษาเอกชนด้าน มหาวิทยาลัยเอกชนยอดนิยม ประจำปี 2564 จากการจัดอันดับ สถาบันจัดอันดับด้านการศึกษา Thailand Education Ranking (TER)

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
christian university of thailand logo

“มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจริยธรรมและคุณธรรม ในการเสริมสร้างคุณค่าให้กับองค์กร ชุมชน และสังคม ด้วยนวัตกรรมและระบบนิเวศ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้กับองค์กร และประเทศ”